Pliki do pobrania

Wnioski i protokoły

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Wymagania techniczne materiałów stosowanych przy budowie przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działalności Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Protokół zdawczo – odbiorczy

Formularz zlecenia badania wody (F-3/PS-8)

Informacja i zgoda odnośnie przetwarzania danych osobowych (RODO) dla formularza zlecenia badania wody (F-3/PS-8)

Wniosek na wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej

Druk zlecenia wykonania usługi/robót

Akty prawne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy i cenniki

 

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Stare Pole

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cennik za badania wody

Cennik usług pozataryfowych

Skip to content