O nas

O Centralnym Wodociągu Żuławskim

Centralny Wodociąg Żuławski to zintegrowany system zaopatrzenia w wodę dla gmin leżących w obszarze jego funkcjonowania, a więc dla Żuław i Mierzei Wiślanej. Zaopatruje w wodę obszar 10 gmin zamieszkałych przez 65 tys. osób.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. Stopień zwodociągowania tych gmin wynosi 99%. System ten jest również rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Elbląg. W okresie letnim dodatkowo z systemu korzystają turyści przebywający na Żuławach i Mierzei Wiślanej. Stanowi to około 50 tys. dodatkowych odbiorców wody. Obecnie CWŻ liczy ponad 1300 km sieci. Liczba zawartych umów na dostawę wody przekracza 14 tys.

Zarząd CWŻ

Tomasz Szczepański

Prezes zarządu

prezes@cwz.pomorskie.pl

Prokurenci

Karol Sobczak

Prokurent

karol.sobczak@cwz.pomorskie.pl

Beata Stępniakowska

Prokurent

beata.stepniakowska@cwz.pomorskie.pl

Rada nadzorcza

Waldemar Lamkowski

Mirosław Czapla

Katarzyna Jasińska

Dariusz Młodziński

Michał Wróblewski

Andrzej Marcinkowski

Zgromadzenie wspólników

Gmina Nowy Dwór Gdański

Miasto i Gmina Nowy Staw

Gmina Stegna

Gmina Sztutowo

Gmina Stare Pole

Gmina Gronowo Elbląskie

Gmina Lichnowy

Gmina Malbork

Gmina Ostaszewo

Miasto Elbląg

Gmina Elbląg

KONTO BANKOWE

BNP Paribas

10 2030 0045 1110 0000 0108 9720

NIP

 

579-202-42-13

 

Zaświadczenie o numerze NIP

REGON

 

192998920

 

Zaświadczenie o numerze REGON

Numer KRS

 

0000185843

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

 

42 749 665,00 zł

Numer rejestrowy BDO

 

000112065

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

• PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
• PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
• PKD 41.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
• PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
• PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów
• PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
• PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne

Zezwolenia na prowadzenie działalności

Gmina Stare Pole

Gmina Stegna

Gmina Gronowo Elbląskie

Gmina Lichnowy

Gmina Malbork

Gmina Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Staw

Gmina Ostaszewo

Gmina Sztutowo

Inwestycje Centralnego Wodociągu Żuławskiego

R

2 przepompownie wody P1 i P2

W 2006 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wybudował 2 przepompownie wody P1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wiejskiej i P2 w Tujsku.

Przepompownie wyposażone są w sześciopompowy zestaw hydroforowy, w którym  1 pompa jest pompą rezerwową. Wydajność przepompowni wynosi 80 l/s przy wysokości podnoszenia 3 bary. Każda przepompownia posiada szafę sterowniczą włączoną do ogólnego systemu sterowania CWŻ. Przepompownie zapewniają prawidłowe ciśnienie w sieci magistralnej CWŻ na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna. W okresie letnim służą do optymalnego napełniania zbiorników wody czystej w Stegnie.

Budowa przepompowni pozwoliła na likwidację studni głębinowych w Stegnie i Kątach Rybackich, które nie posiadały wymaganych parametrów jakości wody pitnej.

Koszt budowy dwóch przepompowni wyniósł  655.344,00 zł.

Na powyższe zadanie Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 460 tys. zł.

R

3 zbiorniki wody czystej

W ramach zadania inwestycyjnego w latach 2010-2012 wybudowano 3 zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 1000mkażdy w miejscowości Stegna wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 • Zbiornik wód spustowych,
 • Dwie stacje podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Sztutowo i Przemysław,
 • Sieć przyłączeniowa zbiorników Ø 355 PE o dł. 4500 mb do magistrali CWŻ,
 • Przyłącze energetyczne 380/220V o dł. 1200 mb od stacji transformatorowej do zbiorników,
 • Drogi dojazdowe,
 • Place i ogrodzenia,
 • Kontener socjalny.

Obiekt składa się z trzech zbiorników cylindrycznych o objętości 1000m3 każdy. Zbiorniki zostały wybudowane jako żelbetowe, cylindryczne ze stropem żelbetowym. Posadowione są na rzędnej 29,5m n.p.m. Zagłębione średnio 3,8 m. Zbiorniki są napełniane i opróżniane w systemie sterowania nadrzędnego, który poprzez zarządzanie pracą pompowni integralnie reguluje napełnianie i opróżnianie zbiorników.

Lokalizacja zbiorników w północnym rejonie miejscowości Stegna na najwyżej wyniesionym terenie jest rozwiązaniem zapewniającym częściowe, grawitacyjne zasilanie rejonu północnego CWŻ. Pojemność zbiorników na poziomie 3000m3 zapewnia całkowite, średnidobowe zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim dla tego rejonu. Natomiast w pozostałych miesiącach zapewnia pokrycie zapotrzebowania na okres od dwóch do trzech dni.

Wybudowano dwie sieciowe stacje podnoszenia ciśnienia wody, z odcinkami sieci przesyłowych w kierunku Sztutowo – Kąty Rybackie oraz Jantar – Mikoszewo.

Realizacja zadania zapewniła:

 • dostawę wody w wystarczających ilościach oraz o jakości wymaganej przepisami polskimi i unijnymi,
 • poprawę dystrybucji i zwiększenie niezawodności dostawy odpowiedniej ilości wody pitnej na terenie Mierzei Wiślanej,
 • ograniczenie strat wody (wzrost wartości współczynnika niezawodności dostaw do 100%),
 • oszczędność energii (napełnianie zbiorników w porze nocnej).

Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 6.719.603,67 zł. netto.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 otrzymaliśmy na realizację w/w zadania dotację w wysokości 3.693.985,61 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł.

Efekt ekologiczny:

Dostawa wody dobrej jakości ma kolosalne znaczenie dla zdrowia ludzi i odpowiada celom polityki ekologicznej zarówno kraju jak i Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna” swoim zasięgiem obejmuje bezpośrednio gminy Stegna i Sztutowo zamieszkałe przez około 15 tys. mieszkańców oraz około 50 tys. turystów przebywających na obszarze Mierzei Wiślanej w okresie wakacyjno – letnim.

Budowa zbiorników wody czystej w Stegnie o pojemności 3000m3 wraz z ich podłączeniem do sieci CWŻ oraz dwóch przepompowni, umożliwiła podaż dobrej jakościowo wody o odpowiednich parametrach ciśnień. Wybudowane zbiorniki wody czystej w Stegnie mają pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu wodociągowego CWŻ.

Poprzez likwidację ujęć lokalnych w Stegnie i Przemysławiu nastąpiła poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój niektórych organizmów wodnych. Zaniechanie eksploatacji w/w ujęć znajdujących się w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana sprzyja racjonalnej gospodarce i ochronie zasobów wód powierzchniowych na terenie Mierzei Wiślanej. Ma to korzystny wpływ a walory krajobrazowe oraz florę i faunę regionu. Przyczyniła się do ochrony zasobów wód podziemnych poprzez ograniczenie ich nadmiernego wykorzystania.

r

Inwestycja zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powyższe inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę części obszaru Mierzei Wiślanej. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 9,8 mln. złotych.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę systemu CWŻ jest ujęcie wody w Ząbrowie zlokalizowane w miejscowościach Janówka – Kaczynos – Ząbrowo. Ujęcie to jest zaopatrywane z udokumentowanego na terenie Żuław Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 203 „Dolina Letniki”. W obrębie tego ujęcia wykonanych jest 19 studni z utworów czwartorzędowych. Na pobór wód i eksploatację urządzeń wodnych wydana jest decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 15.02.2008 r. Nr DROŚ.P.OW.MM.6220-11-08 pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia „Letniki” w ilości Q (średniodobowe) 18 700m³/d, a w sezonie letnim na 24 200m³/d.

Nowa stacja uzdatniania wody

Czynnikiem determinującym skuteczny proces uzdatniania jest wysoka zawartość żelaza, manganu i amoniaku pochodzenia naturalnego. Na terenie Żuław występuje zjawisko anomalii żuławskiej, tzn. związki fluoru występują w wysokości ponadnormatywnej. Terenem pozbawionym anomalii jest obszar ujęć wody podziemnej w miejscowości Ząbrowo, dlatego podjęto decyzję o budowie stacji uzdatniania wody w tym miejscu. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych ze złożami piaskowo-żwirowymi, z napowietrzaniem przez filtrację.

Istniejąca obecnie stacja uzdatniania wody składa się z hali filtrów z pompownią II stopnia i aeratorów, zbiornika wody płuczącej, zbiorników wody uzdatnionej, chlorowni i osadnika wód popłucznych oraz części biurowo-socjalnej i laboratorium.

Aktualnie stacja jest skrajnie wyeksploatowana. Występujące awarie pogarszają dystrybucję i jakość wody. Budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewni stabilność procesu i dobrą jakość wody kierowanej do sieci. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów wodnych i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

Projekt - "Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim".

Etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Centralny Wodociąg Żuławski będzie mieć nową stację uzdatniania wody. Relikt przeszłości z 1969 roku zostanie zastąpiony nowym, nowoczesnym budynkiem.

W obecności władz powiatowych i samorządowców w Ząbrowie k.Malborka Centralny Wodociąg Żuławski podpisał umowę na budowę nowej stacji uzdatniania wody dla zadania „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” Przetarg zakończono w m-cu kwietniu.Wyłoniono wykonawcę B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gd. który wybuduje dla 3 powiatów malborskiego, elbląskiego i nowodworskiego nową stację uzdatniania wody.

Inwestycja Centralnego Wodociągu Żuławskiego polegać będzie na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Ząbrowie w miejscu starej z nowym zbiornikiem, monitoringiem stacji i całej sieci wodociągowej. Dla lepszej kontroli i zapobiegania kradzieżom monitoring zostanie zamontowany w 10 punktach węzłowych magistrali wodociągowej oraz 20 studniach. Termin zakończenia przebudowy przewidziano na lipiec 2019 r.

Inwestycja obejmie swoim zasięgiem obszar 10 gmin zamieszkałych przez około 65 tys. osób. odbiorców wody w trzech powiatach oraz wpłynie przede wszystkim na dużą oszczędność. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku, co za tym idzie jest przestarzała i bardzo energochłonna. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

Siedziba CWŻ mieści się w Nowym Dworze Gdańskim.

red.Edyta Kozakiewicz

Realizacja budowy SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dnia 14.07.2017 r. Spółka podpisała umowę z  firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na realizację w/w projektu.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.
8)   w zakres Robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Dotychczas wykonano część robót rozbiórkowych. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami FDC 400 mm pod 3 obiekty budowlane na terenie SUW poprzez palowanie. Ogółem wykonano 552 pale o łącznej długości 9562 mb. Obecnie wykonywane jest zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej pod budynek główny stacji.

Informacja z realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego wkroczyła w kolejny etap. Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 zł, co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania. Wkrótce przestarzała i bardzo energochłonna stacja uzdatniania wody z 1969 roku zniknie z krajobrazu i zostanie zastąpiona przez nową.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw. Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych.

Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych. Informacji udzielił prezes CWŻ Tomasz Szczepański.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót  wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie cd.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)        budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)        remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)        przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)        budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)        rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)        budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)        system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 23 studni na ujęciu wody.

8)        w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót  wynosi 21.508.476,74 PLN co stanowi 56% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Wykonano elewację obiektów, wykonano instalację elektryczną, wykonywane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku (ściany, glazura i posadzki), montaż co i instalacji wentylacyjnych.

Zamontowano 20 szt. filtrów zamkniętych, wykonano montaż filtrów otwartych TRITON i aeratorów. Kontynuowane są prace przy sieciach międzyobiektowych, budowany jest odstojnik wód popłucznych.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1) budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2) remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3) przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4) budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5) rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6) budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7) system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt.) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8) w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Skip to content