Inwestycje Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Wymiana sieci magistrali azbestocementowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec

Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat

Nowa stacja uzdatniania wody

Przepompownie wody i zbiorniki wody czystej

WYMIANA SIECI MAGISTRALI AZBESTOCEMENTOWEJ NA ODCINKU LUBIESZEWO-STAWIEC

Tomasz Szczepański Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 24.05.2021 r. podpisał w siedzibie Spółki w Nowym Dworze Gdańskim Aneks do umowy nr RPPM.11.03.00-22-0001/15-05 dot. projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aneksem do umowy został rozszerzony zakres w/w projektu o budowę sieci wodociągowej długości około 2,5 km na odcinku Lubieszewo – Stawiec, gmina Nowy Dwór Gdański. Powyższe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej Ø 300 na sieć wodociągową Ø 315 PE.

Jest to początek zaplanowanej większej wymiany sieci azbestocementowej na obszarze funcjonowania CWŻ. Spółka planuje wymianę ponad 22,3 km sieci abestocementowej  starając się między innymi o środki europejskie w ramach Programu Polska – Rosja.

Budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec w 2021 roku pozwoli również na bezkolizyjne przeprowadzenie inwestycji z planowanym do realizacji w 2021 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo – Stawiec”. Zaprojektowana sieć wodociągowa jak i ścieżka rowerowa na w/w odcinku przebiegają w granicach tych samych nieruchomości wzdluż drogi powiatowej w kierunku Ostaszewa w działkach byłego torowiska kolei wąskotorowej.  Inwestycja przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmniejszenia liczby awarii oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców zaaopatrywanych tym odcinkiem a więc m.in. mieszkańców gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Stegna.

Spółka w czerwcu zamierza przeprowadzić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec.

Spółka decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego pozyskała kwotę 526.115,00 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację tego zadania. Ostateczna kwota inwestycji zostanie ustalona w drodze przeprowadzonego przetargu. Zadanie powyższe ma zostać zrealizowane do konca października 2021 r.

Umowa na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec podpisana

Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim podpisał w dniu 10.09.2021 r. w siedzibie Spółki umowę dotyczącą Budowy Sieci Wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec. Inwestycję zrealizuje STRABAG Sp. z o.o. która to firma w przeprowadzonym przetargu zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Podpisana umowa opiewa na kwotę 1 979 578, 17 zł. Firmę STRABAG reprezentował na podpisaniu umowy Dyrektor Oddziału w Gdyni Pan Mariusz Schab oraz Dyrektor Finansowy Oddziału Pan Michał Kubiak.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu  pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Naszej spółce na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 526.115,00 zł.

W ramach realizacji zadania istniejąca azbestocementowa sieć wodociągowa Ø 300 przebudowana zostanie na sieć wodociągową Ø 315 PE.

Jest to początek zaplanowanej większej wymiany sieci azbestocementowej na obszarze funkcjonowania CWŻ. Spółka planuje wymianę ponad 22,3 km sieci azbestocementowej  starając się między innymi o środki europejskie w ramach Programu Polska – Rosja.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec pozwoli również na bezkolizyjne przeprowadzenie inwestycji z planowanym do realizacji w 2021 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo – Stawiec”. Zaprojektowana sieć wodociągowa jak i ścieżka rowerowa na w/w odcinku przebiegają w granicach tych samych nieruchomości wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Ostaszewa w działkach byłego torowiska kolei wąskotorowej.  Inwestycja przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmniejszenia liczby awarii oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców zaopatrywanych tym odcinkiem a więc m.in. mieszkańców gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.

Gmina Nowy Dwór Gdański zadeklarowała partycypację finansową w kosztach realizacji powyższego zadania. Podczas podpisania umowy obecna była również Skarbnik Gminy Nowy Dwór Gdański Pani Anna Pałubicka.

Powyższe zadnie zgodnie z podpisaną umową powinno być zrealizowane do końca roku.  

Inspektor nadzoru na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec wyłoniony

Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. zakończył postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec współfinansowanego ze środków RPOWP 2014-2020.

Wykonawcą powyższego zadania zostało konsorcjum firm: Firma Budowlana „ATS” Mateusz Mojsa & LUKSAN Łukasz  Choma, które złożyło w przeprowadzonym postepowaniu najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 28.09.2021 r. umowę na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec podpisał Tomasz Szczepański Prezes Zarządu CWŻ Sp z o.o. oraz właściciele firm wchodzących w skład konsorcjum Pan Mateusz Mojsa oraz Pan Łukasz Choma.

Zakończono budowę sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim zakończył budowę sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec  realizowaną przez firmę STRABAG Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 1.979.578,17 zł.

Wysokość dofinansowania w ramach RPO wyniosła 526.115,00 zł.

Gmina Nowy Dwór Gdański partycypowała w kosztach realizacji powyższego zadania  w kwocie 106 tys. złotych.

W ramach zadania wybudowano 2.355 mb sieci wodociągowej, w tym 2.009,2 mb sieci Ø 315 PE. Realizacja inwestycji umożliwiła wyłączenie z eksploatacji istniejącą awaryjną azbestocementową sieć wodociągową Ø 300, jak również zapewni poprawę jakości i ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec zakończyła realizację I etapu projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I.

BUDOWA SYFONU MAGISTRALI CWŻ POD RZEKĄ NOGAT

Powstanie nowy syfon pod Nogatem

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. pozyskał kolejne środki z funduszy unijnych, dzięki czemu możliwa będzie budowa nowego syfonu pod rzeką Nogat. Umowę w sprawie rozszerzenia zakresu będącego już na ukończeniu zadania dotyczącego budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie podpisali dzisiaj w Nowym Dworze Gdańskim Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu CWŻ sp. z o.o. oraz Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

O potrzebie budowy nowego syfonu magistrali wodociągowej pod rzeką Nogat mówi się już od dłuższego czasu. Zadanie to – jako istotne do wykonania – było wskazywane w pierwotnym studium wykonalności realizowanego przez CWŻ sp. z o.o. zadania, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe zostało odroczone w czasie. Jednak dzięki pojawieniu się puli środków w RPO Województwa Pomorskiego powstała możliwość pozyskania dodatkowych funduszy w kwocie 1 460 448 zł. Szacunkowy koszt budowy nowego syfonu wyniesie około 2,5 miliona złotych.

– Wybudowany w latach 60 – tych syfon wykonany jest z rury żeliwnej – mówi Tomasz Szczepański, prezes CWŻ sp. z o.o. – Ze względu na zaawansowaną korozję jest w bardzo złym stanie technicznym zagrażającym jego prawidłowemu funkcjonowaniu. Stary syfon stał się typowym „wąskim gardłem” w naszym systemie wodociągowym. Awaryjność tego kluczowego elementu naszej sieci jest bardzo duża, a jest to główny odcinek magistrali wodociągowej wyprowadzający uzdatnioną wodę do systemu wodociągowego. Poważna awaria tego odcinka wiązałaby się z brakiem możliwości dostawy wody dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, a straty wody podczas usuwania awarii mogłyby być ogromne. Decydujące znaczenie miałby tu również czas usuwania takiej niekontrolowanej awarii. Budowa nowego syfonu magistrali wodociągowej zmniejszy ryzyko awarii i pozwoli na większą niezawodność dostaw wody na najbliższe kilkadziesiąt lat. W związku z powyższym przesył wody przez syfon zlokalizowany pod rzeką Nogat ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu dystrybucji wody.

Budowa nowego syfonu magistrali wodociągowej zmniejszy ryzyko awarii i pozwoli na większą niezawodność dostaw wody na najbliższe kilkadziesiąt lat. W związku z powyższym przesył wody przez syfon zlokalizowany pod rzeką Nogat ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu dystrybucji wody.

Nowy syfon zostanie wybudowany przy obecnie funkcjonującym przejściu przez rzekę Nogat. Druga, równoległa magistrala wodociągowa, zostanie włączona do istniejących komór zasuw w miejscowości Michałowo. Istniejący syfon pod rzeką Nogat zostanie wyłączony z eksploatacji, a docelowy przepływ wody będzie realizowany poprzez nowo wybudowany syfon magistrali wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany syfon Ø 630 x 57,2 o długości około 430 m pod rzeką Nogat. Przeprowadzony zostanie również remont istniejących komór zasuw wraz z wymianą armatury. W ramach zadania zostanie również wyłączony istniejący syfon pod rzeką Nogat. Magistrala wodociągowa pod Nogatem ze względu na ukształtowanie terenu oraz wysoki poziom wody gruntowej w większości układana będzie metodą bezwykopową za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD.

Nowy syfon wybudowany zostanie w ramach realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji projektu – po rozszerzeniu zadania o budowę syfonu – wynosi 55.176.720,97 PLN. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 40.987.988,26 PLN, a dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 26.109.796,85 PLN. Wkład własny Spółki wynosi 14.878.191,41 PLN.

Wybór wykonawcy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu  Żuławskim” etap I – w zakresie budowy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wyłoniono wykonawcę robót firmę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.840.591,40 zł brutto. Termin realizacji w/w zadania przewidziano do dnia  30.09.2021 rok.

W dniu 24.02.2021 r. umowę na budowę syfonu w imieniu Spółki podpisał Pan Tomasz Szczepański Prezes Zarządu CWŻ, w imieniu Wykonawcy Pan Mariusz Schab – Dyrektor oddziału STRABAG w Gdyni.

Na realizację inwestycji Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.460.448,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego tj. 63,70% szacunkowej wartości zadania.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany syfon o średnicy Ø 630 x 57,2 o długości około 430m pod rzeką Nogat, jak również zostanie przeprowadzony remont istniejących komór zasuw wraz z wymianą armatury. Więcej informacji w tym o zakresie znajduje się na http://cwz.pomorskie.pl/powstanie-nowy-syfon-pod-nogatem/

Wybór inżyniera kontraktu dla zadania „Budowa syfonu pod rzeką Nogat”

Zakończono kolejny etap postępowania przetargowego przeprowadzonego w oparciu o Regulamin zamówień sektorowych podprogowych oraz Regulamin zamówień z udziałem środków Unii Europejskiej dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” etap I – w zakresie budowy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

W dniu 12.02.2021 r. dokonano otwarcia ofert i wyłoniono wykonawcę Inżyniera Kontraktu, którą została firma Zarządzanie Projektami Architektury i Inżynierii Agencja Informacyjna z siedzibą w Elblągu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 54.981,00 zł brutto.

W dniu 11.03.2021 r. umowę na usługi Inżyniera Kontraktu w imieniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim podpisał Pan Tomasz Szczepański Prezes Zarządu oraz Wykonawca Pan Paweł Borejko Właściciel firmy – Zarządzanie Projektami Architektury i Inżynierii Agencja Informacyjna.
Planowany termin zakończenia zadania to 30 wrzesień 2021 roku.

Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim  przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – Etap I Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

W dniu 12.05.2021 r. na Stacji Uzdatnia Wody w Ząbrowie odbyła się Rada Budowy połączona z wizją lokalną w terenie.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółki Tomasz Szczepański, Inżynier Kontraktu Paweł Borejko, Kierownik Budowy Wojciech Witkowski, Dyrektor ds. Technicznych Karol Sobczak, Dyrektor Zakładu Produkcji Wody Mirosław Chanas oraz Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego Konrad Wiśniewski.

Zapoznano się z warunkami terenowymi rozpoczętej inwestycji, dokonano ustaleń dot. dalszego przebiegu prac tj. przygotowania rurociągu do przewiertu pod rzeką Nogat.

Nowy Syfon pod Nogatem na finiszu

Trwają prace przy budowie nowego syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat. W ostatnich dniach zamontowano trójnik z zasuwami umożliwiający podłączenie nowego syfonu do komór zasuw.

Zanim to jednak było możliwe pod koniec  czerwca zakończono wykonywanie przewiertu (metodą przewiertu sterowanego) pod rzeką Nogat. Następnie zostały wykonane – ze skutkiem pozytywnym – próby ciśnieniowe.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu  Żuławskim” etap I. Na realizację inwestycji Spółka pierwotnie miała otrzymać dofinansowanie w kwocie 1.460.448,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego tj. 63,70% szacunkowej wartości zadania. Jednak w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków wynikających z przeprowadzonego przetargu dofinansowanie budowy syfonu zostało zmniejszone o kwotę 526.115,64 – środki te zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne – budowę sieci Lubieszewo – Stawiec.

Termin wykonania syfonu przewidziano na koniec września bieżącego roku. W najbliższym czasie będą prowadzone prace związane z remontem komór zasuw i wymianą armatury. Po zakończeniu tych prac stary syfon zostanie unieczynniony, a jego rolę przejmie nowa instalacja.

W ramach inwestycji jest budowany syfon o średnicy Ø 630 x 57,2 o długości około 430m pod rzeką Nogat. Więcej informacji w tym o zakresie znajduje się na http://cwz.pomorskie.pl/powstanie-nowy-syfon-pod-nogatem/ Inwestycję realizuje firma STRABAG Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.840.591,40 zł brutto.

NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

Czynnikiem determinującym skuteczny proces uzdatniania jest wysoka zawartość żelaza, manganu i amoniaku pochodzenia naturalnego. Na terenie Żuław występuje zjawisko anomalii żuławskiej, tzn. związki fluoru występują w wysokości ponadnormatywnej. Terenem pozbawionym anomalii jest obszar ujęć wody podziemnej w miejscowości Ząbrowo, dlatego podjęto decyzję o budowie stacji uzdatniania wody w tym miejscu. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych ze złożami piaskowo-żwirowymi, z napowietrzaniem przez filtrację.

Istniejąca obecnie stacja uzdatniania wody składa się z hali filtrów z pompownią II stopnia i aeratorów, zbiornika wody płuczącej, zbiorników wody uzdatnionej, chlorowni i osadnika wód popłucznych oraz części biurowo-socjalnej i laboratorium.

Aktualnie stacja jest skrajnie wyeksploatowana. Występujące awarie pogarszają dystrybucję i jakość wody. Budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewni stabilność procesu i dobrą jakość wody kierowanej do sieci. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów wodnych i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

Projekt – „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim”.

Etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Centralny Wodociąg Żuławski będzie mieć nową stację uzdatniania wody. Relikt przeszłości z 1969 roku zostanie zastąpiony nowym, nowoczesnym budynkiem.

W obecności władz powiatowych i samorządowców w Ząbrowie k.Malborka Centralny Wodociąg Żuławski podpisał umowę na budowę nowej stacji uzdatniania wody dla zadania „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” Przetarg zakończono w m-cu kwietniu.Wyłoniono wykonawcę B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gd. który wybuduje dla 3 powiatów malborskiego, elbląskiego i nowodworskiego nową stację uzdatniania wody.

Inwestycja Centralnego Wodociągu Żuławskiego polegać będzie na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Ząbrowie w miejscu starej z nowym zbiornikiem, monitoringiem stacji i całej sieci wodociągowej. Dla lepszej kontroli i zapobiegania kradzieżom monitoring zostanie zamontowany w 10 punktach węzłowych magistrali wodociągowej oraz 20 studniach. Termin zakończenia przebudowy przewidziano na lipiec 2019 r.

Inwestycja obejmie swoim zasięgiem obszar 10 gmin zamieszkałych przez około 65 tys. osób. odbiorców wody w trzech powiatach oraz wpłynie przede wszystkim na dużą oszczędność. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku, co za tym idzie jest przestarzała i bardzo energochłonna. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

Siedziba CWŻ mieści się w Nowym Dworze Gdańskim.

red.Edyta Kozakiewicz

Realizacja budowy SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dnia 14.07.2017 r. Spółka podpisała umowę z  firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na realizację w/w projektu.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres Robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Dotychczas wykonano część robót rozbiórkowych. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami FDC 400 mm pod 3 obiekty budowlane na terenie SUW poprzez palowanie. Ogółem wykonano 552 pale o łącznej długości 9562 mb. Obecnie wykonywane jest zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej pod budynek główny stacji.

Informacja z realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego wkroczyła w kolejny etap. Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 zł, co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania. Wkrótce przestarzała i bardzo energochłonna stacja uzdatniania wody z 1969 roku zniknie z krajobrazu i zostanie zastąpiona przez nową.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw. Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych.

Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych. Informacji udzielił prezes CWŻ Tomasz Szczepański.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót  wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1) budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2) remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3) przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4) budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5) rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6) budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7) system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt.) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8) w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Realizacja prac budowlanych SUW w Ząbrowie – Roboty końcowe Etapu I.

 

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie”
W ramach realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim projektu pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” w 13.11.2020 r. zakończono zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie”.

 

W I fazie projektu Spółka zrealizowała:

– Wybudowano na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stację uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowywania, chlorowania, sterowania i AKPiA wraz z pompownią IIo (sieciową) o wydajności 1200 m3/h. Budynek SUW obejmuje halę filtrów otwartych, hale filtrów zamkniętych, zaplecze administracyjne oraz laboratorium wraz z wyposażeniem,
– Wybudowano odstojnik wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,
– Wykonano system monitorowania sieci magistralnej na 10 punktach węzłowych oraz system monitorowania 23 studni na ujęciu wody,
– Wybudowano nowy zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 .

Rozpoczęcie budowy SUW nastąpiło w dniu 01.07.2017 r. W dniu 25.03.2020 r. Spółka otrzymała zgodę na użytkowanie stacji uzdatniania wody, a następnie rozpoczęto próby eksploatacyjne. Po uzyskaniu zgodnych z obowiązującymi przepisami parametrów wody czystej w dniu 24.04.2020 roku rozpoczęto zaopatrywanie w wodę mieszkańców z nowowybudowanej stacji uzdatniania wody.

Następnie realizowana była II faza projektu w ramach której:

– Wykonano rozbiórkę starej stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem i demontaż zbędnych obiektów,
– Wykonano remont i modernizację istniejących dwóch zbiorników wody czystej o łącznej pojemności 2000m3 ,
– Wybudowano budynek garażowy na 8 stanowisk,
– Przebudowano istniejącą międzyobiektową sieć wodociągową na terenie SUW,
– Wykonano komorę pomiarową,
– Wykonano nowy układ dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi,
– Wykonano zagospodarowanie terenu (zieleń).

W dniu 10.11.2020 r. po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektów zrealizowanych w II fazie robót, odbył się odbiór końcowy budowy SUW w Ząbrowie.

Na wniosek Zarządu Spółki Zarząd Województwa Pomorskiego Decyzją z dnia 28.05.2020 roku wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe zadanie pn. „Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat” oraz zwiększył kwotę dofinansowania o 1.460.448,00 złotych. Spółka przystąpi do realizacji kolejnej fazy projektu w grudniu bieżącego roku. Całkowite zakończenie projektu planowane jest na listopad 2021 roku.

Aktualnie całkowita wartość realizacji projektu po zwiększeniu środków wynosi 54.898.581,08 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 40.987.988,26 PLN.
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 26.109.796,85 PLN.
Wkład własny Spółki do wydatków kwalifikowalnych wynosi 14.878.191,41 PLN, w tym 10.000.000 PLN pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w okresie od 14.06.2017 r. do 13.11.2020 r.  zrealizował zadanie inwestycyjne p.n.:

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – Etap I Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

 

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 52.576.238,08 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły: 38.665.645,00 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniosło: 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wyniósł: 14.016.296,41 PLN.

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 10.000.000,00PLN

www.wfos.gdansk.pl

Zrealizowany zakres rzeczowy Projektu obejmował:

 

Zakres wykonanych robót budowlanych:

Zakres prac obejmował budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania (AKPiA) i wyposażenia laboratorium.  Wykonane roboty budowlane obejmowały budowę pompowni II° o wydajności 1200 m3/h, stacji transformatorowej 15 kV z agregatem prądotwórczym, nowego zbiornika na wodę uzdatnioną, budowę odstojnika wód popłucznych, budynku garażowego, budowę muru oporowego oraz remont istniejących komór zasuw, przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie wraz z wykonaniem dróg wewnętrznych i zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania został wykonany system monitorowania sieci magistralnej w 10 punktach węzłowych oraz system monitorowania 20 studni na istniejącym ujęciu wody. Do zadań Wykonawcy należało przeszkolenie pracowników, wykonanie rozruchu stacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.       

 

Budowa nowych obiektów:

 • Budynek Główny SUW o kubaturze 10.715,69 m3 i powierzchni całkowitej 2.823,55 m2 obejmował:
 1. Budynek Filtrów Otwartych:

– 4 aeratory kaskadowe DN1300, każdy o wydajności 260 m3/h (napowietrzania i odgazowania wody w układzie otwartym przed filtracją I°)

– 5 filtrów otwartych z drenażem szczelinowym z procesem filtracji i procesem płukania zwrotnego ze złożem piaskowo–antracytowym o łącznej wydajności 800 m3/h (filtracja I° – usuwanie nadmiaru żelaza, manganu i amoniaku)

– 2 komory kontaktowe o łącznej pojemności 150 m3

– zbiornik pośredni o pojemności 110 m3

– korytarz rurociągów

– wciągnik elektryczny łańcuchowy przejezdny  o nośności 2.000 kg i długości jezdnej 30 m  

– osuszacz absorpcyjny powietrza o wydajności 2400 m3/h

– 5 rozdzielnic AKPiA ze sterownikami PLC i wyspami zaworowymi CPX FESTO

 

 1. b) Budynek Filtrów Zamkniętych:

– aerator ciśnieniowy DN2400 o pojemności 12,0 m2 (napowietrzanie wody przed filtracją II°)

– mieszacz statyczny DN500 o wydajności 800 m3/h (napowietrzanie wody przed filtracją II°)

– 5 zestawów filtrów zamkniętych typu „koniczyna” składających się z czterech zbiorników ciśnieniowych o średnicy 3000 mm połączonych wspólnym układem orurowania wypełnione złożem filtracyjnym (filtracja II° – usuwanie nadmiaru manganu i resztek amoniaku)

– 5 rozdzielnic AKPiA ze sterownikami PLC i wyspami zaworowymi CPX FESTO

– 2 sprężarki śrubowe, każda o wydajności 48 m3/h przy nadciśnieniu 8,0 bar

– 2 dmuchawy walcowe, każda o wydajności 28,17 m3/min

– 2 przemienniki częstotliwości o mocy 55kW

– 3 pompy pośrednie, każda o wydajności 450 m3/h przy podnoszeniu 18 m

– 3 przemienniki częstotliwości o mocy 30kW

–  estakada wolnostojąca jednodźwigowa podwieszana o nośności 2.000 kg i długości jezdnej 10 m

– osuszacz absorpcyjny powietrza o wydajności 4300 m3/h

 

 1. c) Budynek administracyjno – biurowy:

– pomieszczenia biurowe i socjalne

– dyspozytornia z rozdzielnią

– pomieszczenie pomp z pompą ciecz-ciecz o mocy 130 kW i pompą ciecz-powietrze o mocy 1,7 kW

– chlorownia z instalacją awaryjnego chlorowania podchlorynem sodu

– laboratorium z wyposażeniem w stoły laboratoryjne, dygestorium i urządzenia laboratoryjne

 

Budynek Główny został wyposażony w niezbędne oprzyrządowanie i instalacje służące obsłudze stacji:

– instalacje technologiczne i AKPiA,

– instalacje sanitarne (instalacja c.o., instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja sanitarna, instalacja wentylacji i osuszania powietrza, instalacja klimatyzacji),

– instalacje elektryczne (instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje siły i sterowania urządzeń technologicznych, instalacje zasilania komputerów i urządzeń AKPiA, instalacje zasilania urządzeń wentylacji i kotłowni, ochronę przepięciową, ochronę odgromową, ochronę od porażeń, połączenia wyrównawcze, filtr aktywny z kompensacją mocy biernej)

– główna rozdzielnica AKPiA z systemem sterowania (sterownik TSX Premium z siecią Ethernet i 3 sieciami Modbus RTU; system SCADA – Citect 1000 z modułem WEB)

– instalacja SWIN z wymaganiami klasy Z3 wraz z systemem dozoru wizyjnego TVD

– główna rozdzielnica nn

– miejscowe rozdzielnice nn

– rozdzielnice dla systemów wentylacji i kotłowni

Budynek Główny SUW został posadowiony na 321 kolumnach przemieszczeniowych FDC 400 mm o nośności 701 kN (w tym K1, K2, K3, K4, PT i PT1) o łącznej długości 4.461,10 m.

 

 • Budynek Pompownia II° ze Stacją Transformatorową o kubaturze 856,64 m3 i powierzchni całkowitej 267,0 m2 obejmował:
 1. a) Pompownia II°:

– 3 pompy płuczące, każda o wydajności 750 m3/h przy podnoszeniu 12 m

– 3 przemienniki częstotliwości o mocy 37kW

– 4 pompy II° stopnia, każda o wydajności 450 m3/h przy podnoszeniu 55 m

– 4 przemienniki częstotliwości o mocy 90kW

– 2 lampy UV, każda o przepływie 630 m3/h, dawce UV=400 J/m2 i UVT=89% 

– 2 rozdzielnice lamp UV

– główna rozdzielnica AKPiA z systemem sterowania (sterownik TSX Premium z siecią Ethernet i 3 sieciami Modbus RTU)

– miejscowa rozdzielnica AKPiA ze sterownikiem PLC

– rozdzielnica SN

– główna rozdzielnica nn

– 2 rozdzielnice nn dla pomp płuczących i pomp II° stopnia

– suwnica jednodźwigowa podwieszana o nośności 1.000 kg i długości jezdnej 15 m

– osuszacz absorpcyjny powietrza o wydajności 700 m3/h

– instalacje elektryczne (instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje siły i sterowania urządzeń technologicznych, instalacje zasilania urządzeń AKPiA, instalacje zasilania urządzeń wentylacji, ochronę przepięciową, ochronę odgromową, ochronę od porażeń, połączenia wyrównawcze, filtry aktywne z kompensacją mocy biernej)

 1. b) Stacja Transformatorowa:

– agregat prądotwórczy o mocy 640 kW

–  2 transformatory olejowe, hermetyczne, 1000kVA, 15/0,4kV

Budynek Pompownia II° i Stacji Transformatorowej został posadowiony na 71 kolumnach przemieszczeniowych FDC 400 mm o nośności 701 kN (w tym PT) o łącznej długości 1.346,13 m.

 • Zbiornik Wody o kubaturze 2.704,22 m3 i powierzchni całkowitej 766,22 m2 obejmował:

– żelbetowy zbiornik wody o pojemności użytkowej 2.300 m3

– komorę zasuw

Zbiornik Wody został posadowiony na 160 kolumnach przemieszczeniowych FDC 400 mm o nośności 701 kN (w tym K1, K2, K3 i K4) o łącznej długości 3.754,99 m.

Budynek 8-stanowiskowego Garażu o kubaturze 942,91 m3 i powierzchni całkowitej 210,96 m2.

 • Odstojnik Wód Popłucznych o pojemności 348 m3 z 2 dekanterami o wydajności każdego 100 m3/h

Odstojnik został posadowiony za pomocą przesłony poziomej pod płytą fundamentową w technologii jet grouting DN1000 i DN2000 oraz mikropali kotwiących DN150 mm.

Mur Oporowy o długości 22,0 m i wysokości konstrukcji 2,90 m.

 • 3 Komory Pomiarowe, w tym jedna ze zwężką Palmera-Bowlesa DN500 o przepływie 725 m3/h.

 

Remont i modernizacja istniejących obiektów:

 • 2 Komory Zasuw w zakresie robót technologicznych i wykończeniowych.
 • Komora Pomiarowa w zakresie robót technologicznych i konstrukcyjnych.
 • 2 rozdzielnice i instalacje AKPiA z pomiarami przepływu i poziomu wody w zbiornikach.
 • Budynek Warsztatowy w zakresie docieplenia i wymiany stolarki.
 • 2 Poletka Osadowe o łącznej pow. 567,0 m2 w zakresie robót technologicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozdzielnica i instalacje AKPiA z pomiarami poziomu cieczy w zbiornikach wód popłucznych i przepływu wody nadosadowej.

Rozbiórka istniejących obiektów:

 • Budynek SUW o kubaturze ok. 19.000 m3
 • Budynek Chlorowni o kubaturze 268,6 m3
 • Odstojnik Wód Popłucznych o pojemności 510 m3 i głębokości 9,0 m
 • Stacja Transformatorowa o kubaturze 513,0 m3
 • Budynek Garaże o kubaturze 1.479,65 m3
 • Stróżówka o kubaturze 43,1 m3
 • W Budynku Warsztatowym rozbiórka komina o wys. ok. 15,0 m.

Główne elementy zagospodarowania tereny Zakładu Produkcji Wody:

 • Kanał wód popłucznych PE DN710 – 101,7 m
 • Kanał wód przelewowych PE DN560 – 191,9 m
 • Wodociągi technologiczne PE DN630 – 51,0 m
 • Wodociągi technologiczne PE DN560 – 454,1 m
 • Przepompownia z kanalizacją sanitarna PVC DN200 – 122,3 m
 • Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej PE DN90 – 106,7 m
 • Kanalizacja deszczowa PVC DN200-DN400 – 419,4 m
 • Wykonanie 2 słupów SN z siecią rozdzielcza SN – kabel YHAKXS 1X70/25 mm2 – 3.594,0 m
 • Linia kablowa NN – kabel YKY 1x300 mm2 – 1064,0 m
 • Pozostałe kable międzyobiektowe – ok. 2.200,0 m
 • Układ drogowy z placem postojowym i miejscami parkingowymi – ok. 6.200,0 m2
 • 33 latarnie LED
 • 8 rozdzielnic nn
 • Założono ok. 9.000 m2 trawników, nasadzono 13 drzew i 1149 krzewów.

Pozostałe wykonane roboty:

 • System monitorowania sieci magistralnej w 10 punktach węzłowych
 • 10 rozdzielnic i instalacji AKPiA punktów pomiarowych z pomiarem przepływu, ciśnienia i mętności z kontrolą włamania
 • System monitorowania 23 studni na istniejącym ujęciu wody
 • Przebudowa 20 studni głębinowych
 • Montaż 15 masztów antenowych z kierunkowymi antenami GSM na istniejącym ujęciu wody
 • Dostawa 2 agregatów przewoźnych o mocy znamionowej 48,0 kW
 • Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 2.500 dm3
 • Dostawa przyczepy ciężarowej o nośności 2.000 kg
 • Sieci zasilające, sterownicze, komunikacyjne i światłowodowe pomiędzy obiektami

PRZEPOMPOWNIE WODY I ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ

R
2 przepompownie wody P1 i P2

W 2006 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wybudował 2 przepompownie wody P1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wiejskiej i P2 w Tujsku.

Przepompownie wyposażone są w sześciopompowy zestaw hydroforowy, w którym  1 pompa jest pompą rezerwową. Wydajność przepompowni wynosi 80 l/s przy wysokości podnoszenia 3 bary. Każda przepompownia posiada szafę sterowniczą włączoną do ogólnego systemu sterowania CWŻ. Przepompownie zapewniają prawidłowe ciśnienie w sieci magistralnej CWŻ na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna. W okresie letnim służą do optymalnego napełniania zbiorników wody czystej w Stegnie.

Budowa przepompowni pozwoliła na likwidację studni głębinowych w Stegnie i Kątach Rybackich, które nie posiadały wymaganych parametrów jakości wody pitnej.

Koszt budowy dwóch przepompowni wyniósł  655.344,00 zł.

Na powyższe zadanie Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 460 tys. zł.

R
3 zbiorniki wody czystej

W ramach zadania inwestycyjnego w latach 2010-2012 wybudowano 3 zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 1000mkażdy w miejscowości Stegna wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 • Zbiornik wód spustowych,
 • Dwie stacje podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Sztutowo i Przemysław,
 • Sieć przyłączeniowa zbiorników Ø 355 PE o dł. 4500 mb do magistrali CWŻ,
 • Przyłącze energetyczne 380/220V o dł. 1200 mb od stacji transformatorowej do zbiorników,
 • Drogi dojazdowe,
 • Place i ogrodzenia,
 • Kontener socjalny.

Obiekt składa się z trzech zbiorników cylindrycznych o objętości 1000m3 każdy. Zbiorniki zostały wybudowane jako żelbetowe, cylindryczne ze stropem żelbetowym. Posadowione są na rzędnej 29,5m n.p.m. Zagłębione średnio 3,8 m. Zbiorniki są napełniane i opróżniane w systemie sterowania nadrzędnego, który poprzez zarządzanie pracą pompowni integralnie reguluje napełnianie i opróżnianie zbiorników.

Lokalizacja zbiorników w północnym rejonie miejscowości Stegna na najwyżej wyniesionym terenie jest rozwiązaniem zapewniającym częściowe, grawitacyjne zasilanie rejonu północnego CWŻ. Pojemność zbiorników na poziomie 3000m3 zapewnia całkowite, średnidobowe zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim dla tego rejonu. Natomiast w pozostałych miesiącach zapewnia pokrycie zapotrzebowania na okres od dwóch do trzech dni.

Wybudowano dwie sieciowe stacje podnoszenia ciśnienia wody, z odcinkami sieci przesyłowych w kierunku Sztutowo – Kąty Rybackie oraz Jantar – Mikoszewo.

Realizacja zadania zapewniła:

 • dostawę wody w wystarczających ilościach oraz o jakości wymaganej przepisami polskimi i unijnymi,
 • poprawę dystrybucji i zwiększenie niezawodności dostawy odpowiedniej ilości wody pitnej na terenie Mierzei Wiślanej,
 • ograniczenie strat wody (wzrost wartości współczynnika niezawodności dostaw do 100%),
 • oszczędność energii (napełnianie zbiorników w porze nocnej).

Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 6.719.603,67 zł. netto.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 otrzymaliśmy na realizację w/w zadania dotację w wysokości 3.693.985,61 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł.

Efekt ekologiczny:

Dostawa wody dobrej jakości ma kolosalne znaczenie dla zdrowia ludzi i odpowiada celom polityki ekologicznej zarówno kraju jak i Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna” swoim zasięgiem obejmuje bezpośrednio gminy Stegna i Sztutowo zamieszkałe przez około 15 tys. mieszkańców oraz około 50 tys. turystów przebywających na obszarze Mierzei Wiślanej w okresie wakacyjno – letnim.

Budowa zbiorników wody czystej w Stegnie o pojemności 3000m3 wraz z ich podłączeniem do sieci CWŻ oraz dwóch przepompowni, umożliwiła podaż dobrej jakościowo wody o odpowiednich parametrach ciśnień. Wybudowane zbiorniki wody czystej w Stegnie mają pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu wodociągowego CWŻ.

Poprzez likwidację ujęć lokalnych w Stegnie i Przemysławiu nastąpiła poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój niektórych organizmów wodnych. Zaniechanie eksploatacji w/w ujęć znajdujących się w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana sprzyja racjonalnej gospodarce i ochronie zasobów wód powierzchniowych na terenie Mierzei Wiślanej. Ma to korzystny wpływ a walory krajobrazowe oraz florę i faunę regionu. Przyczyniła się do ochrony zasobów wód podziemnych poprzez ograniczenie ich nadmiernego wykorzystania.

r

Inwestycja zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powyższe inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę części obszaru Mierzei Wiślanej. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 9,8 mln. zł

Skip to content