Inwestycje Centralnego Wodociągu Żuławskiego

NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

Czynnikiem determinującym skuteczny proces uzdatniania jest wysoka zawartość żelaza, manganu i amoniaku pochodzenia naturalnego. Na terenie Żuław występuje zjawisko anomalii żuławskiej, tzn. związki fluoru występują w wysokości ponadnormatywnej. Terenem pozbawionym anomalii jest obszar ujęć wody podziemnej w miejscowości Ząbrowo, dlatego podjęto decyzję o budowie stacji uzdatniania wody w tym miejscu. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych ze złożami piaskowo-żwirowymi, z napowietrzaniem przez filtrację.

Istniejąca obecnie stacja uzdatniania wody składa się z hali filtrów z pompownią II stopnia i aeratorów, zbiornika wody płuczącej, zbiorników wody uzdatnionej, chlorowni i osadnika wód popłucznych oraz części biurowo-socjalnej i laboratorium.

Aktualnie stacja jest skrajnie wyeksploatowana. Występujące awarie pogarszają dystrybucję i jakość wody. Budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewni stabilność procesu i dobrą jakość wody kierowanej do sieci. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów wodnych i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

Projekt – „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim”.

Etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Centralny Wodociąg Żuławski będzie mieć nową stację uzdatniania wody. Relikt przeszłości z 1969 roku zostanie zastąpiony nowym, nowoczesnym budynkiem.

W obecności władz powiatowych i samorządowców w Ząbrowie k.Malborka Centralny Wodociąg Żuławski podpisał umowę na budowę nowej stacji uzdatniania wody dla zadania „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” Przetarg zakończono w m-cu kwietniu.Wyłoniono wykonawcę B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gd. który wybuduje dla 3 powiatów malborskiego, elbląskiego i nowodworskiego nową stację uzdatniania wody.

Inwestycja Centralnego Wodociągu Żuławskiego polegać będzie na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Ząbrowie w miejscu starej z nowym zbiornikiem, monitoringiem stacji i całej sieci wodociągowej. Dla lepszej kontroli i zapobiegania kradzieżom monitoring zostanie zamontowany w 10 punktach węzłowych magistrali wodociągowej oraz 20 studniach. Termin zakończenia przebudowy przewidziano na lipiec 2019 r.

Inwestycja obejmie swoim zasięgiem obszar 10 gmin zamieszkałych przez około 65 tys. osób. odbiorców wody w trzech powiatach oraz wpłynie przede wszystkim na dużą oszczędność. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku, co za tym idzie jest przestarzała i bardzo energochłonna. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

Siedziba CWŻ mieści się w Nowym Dworze Gdańskim.

red.Edyta Kozakiewicz

Realizacja budowy SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dnia 14.07.2017 r. Spółka podpisała umowę z  firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na realizację w/w projektu.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres Robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Dotychczas wykonano część robót rozbiórkowych. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami FDC 400 mm pod 3 obiekty budowlane na terenie SUW poprzez palowanie. Ogółem wykonano 552 pale o łącznej długości 9562 mb. Obecnie wykonywane jest zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej pod budynek główny stacji.

Informacja z realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego wkroczyła w kolejny etap. Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 zł, co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania. Wkrótce przestarzała i bardzo energochłonna stacja uzdatniania wody z 1969 roku zniknie z krajobrazu i zostanie zastąpiona przez nową.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw. Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych.

Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych. Informacji udzielił prezes CWŻ Tomasz Szczepański.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót  wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1) budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2) remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3) przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4) budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5) rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6) budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7) system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt.) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8) w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Realizacja prac budowlanych SUW w Ząbrowie – Roboty końcowe Etapu I.

 

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie”
W ramach realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim projektu pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” w 13.11.2020 r. zakończono zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie”.

 

W I fazie projektu Spółka zrealizowała:

– Wybudowano na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stację uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowywania, chlorowania, sterowania i AKPiA wraz z pompownią IIo (sieciową) o wydajności 1200 m3/h. Budynek SUW obejmuje halę filtrów otwartych, hale filtrów zamkniętych, zaplecze administracyjne oraz laboratorium wraz z wyposażeniem,
– Wybudowano odstojnik wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,
– Wykonano system monitorowania sieci magistralnej na 10 punktach węzłowych oraz system monitorowania 23 studni na ujęciu wody,
– Wybudowano nowy zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 .

Rozpoczęcie budowy SUW nastąpiło w dniu 01.07.2017 r. W dniu 25.03.2020 r. Spółka otrzymała zgodę na użytkowanie stacji uzdatniania wody, a następnie rozpoczęto próby eksploatacyjne. Po uzyskaniu zgodnych z obowiązującymi przepisami parametrów wody czystej w dniu 24.04.2020 roku rozpoczęto zaopatrywanie w wodę mieszkańców z nowowybudowanej stacji uzdatniania wody.

Następnie realizowana była II faza projektu w ramach której:

– Wykonano rozbiórkę starej stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem i demontaż zbędnych obiektów,
– Wykonano remont i modernizację istniejących dwóch zbiorników wody czystej o łącznej pojemności 2000m3 ,
– Wybudowano budynek garażowy na 8 stanowisk,
– Przebudowano istniejącą międzyobiektową sieć wodociągową na terenie SUW,
– Wykonano komorę pomiarową,
– Wykonano nowy układ dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi,
– Wykonano zagospodarowanie terenu (zieleń).

W dniu 10.11.2020 r. po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektów zrealizowanych w II fazie robót, odbył się odbiór końcowy budowy SUW w Ząbrowie.

Na wniosek Zarządu Spółki Zarząd Województwa Pomorskiego Decyzją z dnia 28.05.2020 roku wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe zadanie pn. „Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat” oraz zwiększył kwotę dofinansowania o 1.460.448,00 złotych. Spółka przystąpi do realizacji kolejnej fazy projektu w grudniu bieżącego roku. Całkowite zakończenie projektu planowane jest na listopad 2021 roku.

Aktualnie całkowita wartość realizacji projektu po zwiększeniu środków wynosi 54.898.581,08 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 40.987.988,26 PLN.
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 26.109.796,85 PLN.
Wkład własny Spółki do wydatków kwalifikowalnych wynosi 14.878.191,41 PLN.

PRZEPOMPOWNIE WODY I ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ

R
2 przepompownie wody P1 i P2

W 2006 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wybudował 2 przepompownie wody P1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wiejskiej i P2 w Tujsku.

Przepompownie wyposażone są w sześciopompowy zestaw hydroforowy, w którym  1 pompa jest pompą rezerwową. Wydajność przepompowni wynosi 80 l/s przy wysokości podnoszenia 3 bary. Każda przepompownia posiada szafę sterowniczą włączoną do ogólnego systemu sterowania CWŻ. Przepompownie zapewniają prawidłowe ciśnienie w sieci magistralnej CWŻ na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna. W okresie letnim służą do optymalnego napełniania zbiorników wody czystej w Stegnie.

Budowa przepompowni pozwoliła na likwidację studni głębinowych w Stegnie i Kątach Rybackich, które nie posiadały wymaganych parametrów jakości wody pitnej.

Koszt budowy dwóch przepompowni wyniósł  655.344,00 zł.

Na powyższe zadanie Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 460 tys. zł.

R
3 zbiorniki wody czystej

W ramach zadania inwestycyjnego w latach 2010-2012 wybudowano 3 zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 1000mkażdy w miejscowości Stegna wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 • Zbiornik wód spustowych,
 • Dwie stacje podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Sztutowo i Przemysław,
 • Sieć przyłączeniowa zbiorników Ø 355 PE o dł. 4500 mb do magistrali CWŻ,
 • Przyłącze energetyczne 380/220V o dł. 1200 mb od stacji transformatorowej do zbiorników,
 • Drogi dojazdowe,
 • Place i ogrodzenia,
 • Kontener socjalny.

Obiekt składa się z trzech zbiorników cylindrycznych o objętości 1000m3 każdy. Zbiorniki zostały wybudowane jako żelbetowe, cylindryczne ze stropem żelbetowym. Posadowione są na rzędnej 29,5m n.p.m. Zagłębione średnio 3,8 m. Zbiorniki są napełniane i opróżniane w systemie sterowania nadrzędnego, który poprzez zarządzanie pracą pompowni integralnie reguluje napełnianie i opróżnianie zbiorników.

Lokalizacja zbiorników w północnym rejonie miejscowości Stegna na najwyżej wyniesionym terenie jest rozwiązaniem zapewniającym częściowe, grawitacyjne zasilanie rejonu północnego CWŻ. Pojemność zbiorników na poziomie 3000m3 zapewnia całkowite, średnidobowe zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim dla tego rejonu. Natomiast w pozostałych miesiącach zapewnia pokrycie zapotrzebowania na okres od dwóch do trzech dni.

Wybudowano dwie sieciowe stacje podnoszenia ciśnienia wody, z odcinkami sieci przesyłowych w kierunku Sztutowo – Kąty Rybackie oraz Jantar – Mikoszewo.

Realizacja zadania zapewniła:

 • dostawę wody w wystarczających ilościach oraz o jakości wymaganej przepisami polskimi i unijnymi,
 • poprawę dystrybucji i zwiększenie niezawodności dostawy odpowiedniej ilości wody pitnej na terenie Mierzei Wiślanej,
 • ograniczenie strat wody (wzrost wartości współczynnika niezawodności dostaw do 100%),
 • oszczędność energii (napełnianie zbiorników w porze nocnej).

Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 6.719.603,67 zł. netto.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 otrzymaliśmy na realizację w/w zadania dotację w wysokości 3.693.985,61 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł.

Efekt ekologiczny:

Dostawa wody dobrej jakości ma kolosalne znaczenie dla zdrowia ludzi i odpowiada celom polityki ekologicznej zarówno kraju jak i Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna” swoim zasięgiem obejmuje bezpośrednio gminy Stegna i Sztutowo zamieszkałe przez około 15 tys. mieszkańców oraz około 50 tys. turystów przebywających na obszarze Mierzei Wiślanej w okresie wakacyjno – letnim.

Budowa zbiorników wody czystej w Stegnie o pojemności 3000m3 wraz z ich podłączeniem do sieci CWŻ oraz dwóch przepompowni, umożliwiła podaż dobrej jakościowo wody o odpowiednich parametrach ciśnień. Wybudowane zbiorniki wody czystej w Stegnie mają pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu wodociągowego CWŻ.

Poprzez likwidację ujęć lokalnych w Stegnie i Przemysławiu nastąpiła poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój niektórych organizmów wodnych. Zaniechanie eksploatacji w/w ujęć znajdujących się w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana sprzyja racjonalnej gospodarce i ochronie zasobów wód powierzchniowych na terenie Mierzei Wiślanej. Ma to korzystny wpływ a walory krajobrazowe oraz florę i faunę regionu. Przyczyniła się do ochrony zasobów wód podziemnych poprzez ograniczenie ich nadmiernego wykorzystania.

r

Inwestycja zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powyższe inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę części obszaru Mierzei Wiślanej. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 9,8 mln. zł

Skip to content