Inwestycje Centralnego Wodociągu Żuławskiego

NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

Czynnikiem determinującym skuteczny proces uzdatniania jest wysoka zawartość żelaza, manganu i amoniaku pochodzenia naturalnego. Na terenie Żuław występuje zjawisko anomalii żuławskiej, tzn. związki fluoru występują w wysokości ponadnormatywnej. Terenem pozbawionym anomalii jest obszar ujęć wody podziemnej w miejscowości Ząbrowo, dlatego podjęto decyzję o budowie stacji uzdatniania wody w tym miejscu. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych ze złożami piaskowo-żwirowymi, z napowietrzaniem przez filtrację.

Istniejąca obecnie stacja uzdatniania wody składa się z hali filtrów z pompownią II stopnia i aeratorów, zbiornika wody płuczącej, zbiorników wody uzdatnionej, chlorowni i osadnika wód popłucznych oraz części biurowo-socjalnej i laboratorium.

Aktualnie stacja jest skrajnie wyeksploatowana. Występujące awarie pogarszają dystrybucję i jakość wody. Budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewni stabilność procesu i dobrą jakość wody kierowanej do sieci. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów wodnych i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

Projekt – „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim”.

Etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Centralny Wodociąg Żuławski będzie mieć nową stację uzdatniania wody. Relikt przeszłości z 1969 roku zostanie zastąpiony nowym, nowoczesnym budynkiem.

W obecności władz powiatowych i samorządowców w Ząbrowie k.Malborka Centralny Wodociąg Żuławski podpisał umowę na budowę nowej stacji uzdatniania wody dla zadania „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” Przetarg zakończono w m-cu kwietniu.Wyłoniono wykonawcę B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gd. który wybuduje dla 3 powiatów malborskiego, elbląskiego i nowodworskiego nową stację uzdatniania wody.

Inwestycja Centralnego Wodociągu Żuławskiego polegać będzie na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Ząbrowie w miejscu starej z nowym zbiornikiem, monitoringiem stacji i całej sieci wodociągowej. Dla lepszej kontroli i zapobiegania kradzieżom monitoring zostanie zamontowany w 10 punktach węzłowych magistrali wodociągowej oraz 20 studniach. Termin zakończenia przebudowy przewidziano na lipiec 2019 r.

Inwestycja obejmie swoim zasięgiem obszar 10 gmin zamieszkałych przez około 65 tys. osób. odbiorców wody w trzech powiatach oraz wpłynie przede wszystkim na dużą oszczędność. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku, co za tym idzie jest przestarzała i bardzo energochłonna. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

Siedziba CWŻ mieści się w Nowym Dworze Gdańskim.

red.Edyta Kozakiewicz

Realizacja budowy SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dnia 14.07.2017 r. Spółka podpisała umowę z  firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na realizację w/w projektu.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres Robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Dotychczas wykonano część robót rozbiórkowych. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami FDC 400 mm pod 3 obiekty budowlane na terenie SUW poprzez palowanie. Ogółem wykonano 552 pale o łącznej długości 9562 mb. Obecnie wykonywane jest zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej pod budynek główny stacji.

Informacja z realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego wkroczyła w kolejny etap. Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 zł, co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania. Wkrótce przestarzała i bardzo energochłonna stacja uzdatniania wody z 1969 roku zniknie z krajobrazu i zostanie zastąpiona przez nową.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw. Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych.

Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych. Informacji udzielił prezes CWŻ Tomasz Szczepański.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1)   budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2)   remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3)   przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4)   budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5)   rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6)   budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7)   system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8)   w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót  wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Kontynuacja realizacji prac budowlanych SUW w Ząbrowie

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.

Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

1) budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,

2) remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,

3) przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

4) budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

5) rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

6) budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

7) system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt.) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

8) w zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.

Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 11.921.345,80 PLN co stanowi 31% kosztów ogólnych zadania.

Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.

Wykonano (stan surowy) halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Odbywa się tynkowanie ścian obiektów i wykonywanie instalacji elektrycznych. Na planowane 20 szt. filtrów zamkniętych zamontowano 12 szt. tj. 3 komplety. Do końca września zostanie zamontowanych kolejne 8 szt. filtrów zamkniętych tj. 2 komplety. Rozpoczęty zostanie montaż konstrukcji dachowej hali filtrów zamkniętych. Przystąpiono do budowy odstojnika wód popłucznych.

Realizacja prac budowlanych SUW w Ząbrowie – Roboty końcowe Etapu I.

 

PRZEPOMPOWNIE WODY I ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ

R
2 przepompownie wody P1 i P2

W 2006 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wybudował 2 przepompownie wody P1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wiejskiej i P2 w Tujsku.

Przepompownie wyposażone są w sześciopompowy zestaw hydroforowy, w którym  1 pompa jest pompą rezerwową. Wydajność przepompowni wynosi 80 l/s przy wysokości podnoszenia 3 bary. Każda przepompownia posiada szafę sterowniczą włączoną do ogólnego systemu sterowania CWŻ. Przepompownie zapewniają prawidłowe ciśnienie w sieci magistralnej CWŻ na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna. W okresie letnim służą do optymalnego napełniania zbiorników wody czystej w Stegnie.

Budowa przepompowni pozwoliła na likwidację studni głębinowych w Stegnie i Kątach Rybackich, które nie posiadały wymaganych parametrów jakości wody pitnej.

Koszt budowy dwóch przepompowni wyniósł  655.344,00 zł.

Na powyższe zadanie Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 460 tys. zł.

R
3 zbiorniki wody czystej

W ramach zadania inwestycyjnego w latach 2010-2012 wybudowano 3 zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 1000mkażdy w miejscowości Stegna wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 • Zbiornik wód spustowych,
 • Dwie stacje podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Sztutowo i Przemysław,
 • Sieć przyłączeniowa zbiorników Ø 355 PE o dł. 4500 mb do magistrali CWŻ,
 • Przyłącze energetyczne 380/220V o dł. 1200 mb od stacji transformatorowej do zbiorników,
 • Drogi dojazdowe,
 • Place i ogrodzenia,
 • Kontener socjalny.

Obiekt składa się z trzech zbiorników cylindrycznych o objętości 1000m3 każdy. Zbiorniki zostały wybudowane jako żelbetowe, cylindryczne ze stropem żelbetowym. Posadowione są na rzędnej 29,5m n.p.m. Zagłębione średnio 3,8 m. Zbiorniki są napełniane i opróżniane w systemie sterowania nadrzędnego, który poprzez zarządzanie pracą pompowni integralnie reguluje napełnianie i opróżnianie zbiorników.

Lokalizacja zbiorników w północnym rejonie miejscowości Stegna na najwyżej wyniesionym terenie jest rozwiązaniem zapewniającym częściowe, grawitacyjne zasilanie rejonu północnego CWŻ. Pojemność zbiorników na poziomie 3000m3 zapewnia całkowite, średnidobowe zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim dla tego rejonu. Natomiast w pozostałych miesiącach zapewnia pokrycie zapotrzebowania na okres od dwóch do trzech dni.

Wybudowano dwie sieciowe stacje podnoszenia ciśnienia wody, z odcinkami sieci przesyłowych w kierunku Sztutowo – Kąty Rybackie oraz Jantar – Mikoszewo.

Realizacja zadania zapewniła:

 • dostawę wody w wystarczających ilościach oraz o jakości wymaganej przepisami polskimi i unijnymi,
 • poprawę dystrybucji i zwiększenie niezawodności dostawy odpowiedniej ilości wody pitnej na terenie Mierzei Wiślanej,
 • ograniczenie strat wody (wzrost wartości współczynnika niezawodności dostaw do 100%),
 • oszczędność energii (napełnianie zbiorników w porze nocnej).

Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 6.719.603,67 zł. netto.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 otrzymaliśmy na realizację w/w zadania dotację w wysokości 3.693.985,61 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł.

Efekt ekologiczny:

Dostawa wody dobrej jakości ma kolosalne znaczenie dla zdrowia ludzi i odpowiada celom polityki ekologicznej zarówno kraju jak i Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna” swoim zasięgiem obejmuje bezpośrednio gminy Stegna i Sztutowo zamieszkałe przez około 15 tys. mieszkańców oraz około 50 tys. turystów przebywających na obszarze Mierzei Wiślanej w okresie wakacyjno – letnim.

Budowa zbiorników wody czystej w Stegnie o pojemności 3000m3 wraz z ich podłączeniem do sieci CWŻ oraz dwóch przepompowni, umożliwiła podaż dobrej jakościowo wody o odpowiednich parametrach ciśnień. Wybudowane zbiorniki wody czystej w Stegnie mają pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu wodociągowego CWŻ.

Poprzez likwidację ujęć lokalnych w Stegnie i Przemysławiu nastąpiła poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój niektórych organizmów wodnych. Zaniechanie eksploatacji w/w ujęć znajdujących się w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana sprzyja racjonalnej gospodarce i ochronie zasobów wód powierzchniowych na terenie Mierzei Wiślanej. Ma to korzystny wpływ a walory krajobrazowe oraz florę i faunę regionu. Przyczyniła się do ochrony zasobów wód podziemnych poprzez ograniczenie ich nadmiernego wykorzystania.

r

Inwestycja zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powyższe inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę części obszaru Mierzei Wiślanej. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 9,8 mln. zł