Jak chronione są Twoje dane osobowe

Wróć do Klientów i mieszkańców

Komunikat dotyczący RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z. o.o. zapewniać będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów, otrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
– wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
– marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
– dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, w tym profilowaniu.

5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przechowywać będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Centralnym Wodociągiem Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne.

8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować można się drogą elektroniczną.

10. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

Prosimy o kontakt:

Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych Tomasz Henzler
e-mail: iodo@cwz.pomorskie.pl

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.119 z 4.05.2016,.s.1) – dalej RODO – informuję, że:

1. Administratorem danych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28A,zwany dalej CWŻ;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — iodo@cwz.pomorskie.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, bezpieczeństwa osób przebywających na terenach CWŻ oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

4. Monitoringiem wizyjnym (bez fonii) objęte są tereny zewnętrzne Zakładów Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 4 oraz w Nowym Stawie , ul. Sportowa 1, a także tereny zewnętrzne Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie:

5. Przez obszar objęty  monitoringiem wizyjnym rozumie się:

– obszar wokół budynków (place parkingowe i drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości);

6. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub CWŻ powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8. Posiada Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych

– ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych:

– usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie CWŻ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie CWŻ. Teren objęty monitoringiem jest oznakowany tabliczkami informacyjnymi.

Skip to content