Jak chronione są Twoje dane osobowe

Wróć do Klientów i mieszkańców

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest reprezentowany przez Dyrektora Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowany przez Prezesa Spółki (adres: ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, nr tel. 55 246 02 70, adres e-mail sekretariat@cwz.pomorskie.pl );
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z  ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej dla mieszkańców,  przyjmowaniem, odprowadzaniem i oczyszczania ścieków w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z:
  • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
  • Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z przepisów prawa, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa sprawach w CWŻ Nowy Dwór Gdański.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, tj. przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
       a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
       b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
       c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 12. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prosimy o kontakt:

Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych Tomasz Henzler
e-mail: iodo@cwz.pomorskie.pl

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.119 z 4.05.2016,.s.1) – dalej RODO – informuję, że:

1. Administratorem danych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28A,zwany dalej CWŻ;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — iodo@cwz.pomorskie.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, bezpieczeństwa osób przebywających na terenach CWŻ oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

4. Monitoringiem wizyjnym (bez fonii) objęte są tereny zewnętrzne Zakładów Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 4 oraz w Nowym Stawie , ul. Sportowa 1, a także tereny zewnętrzne Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie:

5. Przez obszar objęty  monitoringiem wizyjnym rozumie się:

– obszar wokół budynków (place parkingowe i drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości);

6. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub CWŻ powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8. Posiada Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych

– ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych:

– usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie CWŻ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie CWŻ. Teren objęty monitoringiem jest oznakowany tabliczkami informacyjnymi.

Skip to content