W ramach realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim projektu pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” w 13.11.2020 r. zakończono zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie”.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

W I fazie projektu Spółka zrealizowała:

– Wybudowano na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stację uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowywania, chlorowania, sterowania i AKPiA wraz z pompownią IIo (sieciową) o wydajności 1200 m3/h. Budynek SUW obejmuje halę filtrów otwartych, hale filtrów zamkniętych, zaplecze administracyjne oraz laboratorium wraz z wyposażeniem,
– Wybudowano odstojnik wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,
– Wykonano system monitorowania sieci magistralnej na 10 punktach węzłowych oraz system monitorowania 23 studni na ujęciu wody,
– Wybudowano nowy zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 .

Rozpoczęcie budowy SUW nastąpiło w dniu 01.07.2017 r. W dniu 25.03.2020 r. Spółka otrzymała zgodę na użytkowanie stacji uzdatniania wody, a następnie rozpoczęto próby eksploatacyjne. Po uzyskaniu zgodnych z obowiązującymi przepisami parametrów wody czystej w dniu 24.04.2020 roku rozpoczęto zaopatrywanie w wodę mieszkańców z nowowybudowanej stacji uzdatniania wody.

Następnie realizowana była II faza projektu w ramach której:

– Wykonano rozbiórkę starej stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem i demontaż zbędnych obiektów,
– Wykonano remont i modernizację istniejących dwóch zbiorników wody czystej o łącznej pojemności 2000m3 ,
– Wybudowano budynek garażowy na 8 stanowisk,
– Przebudowano istniejącą międzyobiektową sieć wodociągową na terenie SUW,
– Wykonano komorę pomiarową,
– Wykonano nowy układ dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi,
– Wykonano zagospodarowanie terenu (zieleń).

W dniu 10.11.2020 r. po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektów zrealizowanych w II fazie robót, odbył się odbiór końcowy budowy SUW w Ząbrowie.

Na wniosek Zarządu Spółki Zarząd Województwa Pomorskiego Decyzją z dnia 28.05.2020 roku wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe zadanie pn. „Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat” oraz zwiększył kwotę dofinansowania o 1.460.448,00 złotych. Spółka przystąpi do realizacji kolejnej fazy projektu w grudniu bieżącego roku. Całkowite zakończenie projektu planowane jest na listopad 2021 roku.

Aktualnie całkowita wartość realizacji projektu po zwiększeniu środków wynosi 54.898.581,08 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 40.987.988,26 PLN.
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 26.109.796,85 PLN.
Wkład własny Spółki do wydatków kwalifikowalnych wynosi 14.878.191,41 PLN.

Skip to content