Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

SIWZ

Załącznik do SIWZ – edytowalny

Załącznik do Umowy nr 1

Projekt budowlany SUW (.rar)

Projekt budowlany rozbiórki SUW (.rar)

Projekt budowlany SYFON (.rar)

OPZ – Wzór umowy – tekst jednolity

SIWZ – tekst jednolity

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1.

W ogłoszeniu o zamówieniu; Sekcja III- Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym pkt 111.1) Warunki dotyczące zamówienia ppkt 111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje , w części dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) Zamawiający wymaga aby wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosiła 8% ceny ofertowanej przedstawione przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT, natomiast w załączniku nr 9 do SIWZ- wzór umowy w § 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ust 1 wymagane jest aby Inżynier wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust.1 Proszę o ujednolicenie powyższych wymagań dotyczących zabezpieczenia w przedmiotowych dokumentach i poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej.

Pytanie 2.

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w pkt 9 w ramach wspierania działań utworzonej przez Zamawiającego Jednostki Wdrażającej Projekt (JWP) Inżynier Kontraktu ma obowiązek między innymi: ppkt 9.6 – Zamawiający wymaga ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w ramach niniejszego kontraktu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w ramach niniejszego Kontraktu oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad sztuki w zawodzie i błędów w sztuce na kwotę 1,5 mln zł, natomiast w § 5 ust 2 wzoru umowy Inżynier ma oświadczyć, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 1,5 mln zł (nie przypisane do kontraktu). Proszę o uszczegółowienie powyższych zapisów w przedmiotowym zakresie. Odpowiedź na powyższe pytania będzie miała znaczący wpływ na wycenę kosztu usługi objętej postępowaniem przetargowym.

Pytanie 3.

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których wartość jest równa lub wyższa od progów unijnych od dnia 18 kwietnia 2016 roku Wykonawcy mają prawo posługiwać się formularzem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), jako podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie spełnienia kryteriów selekcji wykonawców. Zważywszy na fakt, iż nie przewidzieliście Państwo zastosowania JEDZ w Ogłoszeniu i zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) dla ww. postępowania przetargowego, a przekazanie ogłoszenia do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2016 r. – prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza dokonać modyfikacji treści ogłoszenia i/lub SIWZ w zakresie wymagania stosowania formularza JEDZ.

Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie SIWZ: dot. pkt VII pkt 2. a)„w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku BGŻ nr konta: 10 2030 0045 1110 0108 9720″ 

Skip to content