Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim
 
poszukuje pracownika na stanowisko:
KIEROWNIK ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W ZĄBROWIE

Miejsce pracy: Ząbrowo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek – piątek).

Główny zakres obowiązków:

 • Pełnienie funkcji Kierownika na obiektach i terenie działania Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie i Oczyszczalni Ścieków w Starym Polu,
 • Utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody oraz sieci wodociągowych i studni poboru wody,
 • Utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków oraz sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków,
 • Nadzór nad sprawami związanymi z realizacją wydanych warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej oraz  kanalizacyjnej,
 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii  na sieci wodociągowej oraz  kanalizacyjnych oraz nadzór przy usuwaniu awarii na sieci i przyłączach,
 • Nadzór i bieżąca kontrola procesów technologicznych: uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich jakości i ilości,
 • Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie utrzymania Zakładu Produkcji Wody i Oczyszczalni Ścieków,  a także w temacie badań wody i ścieków,
 • Odpowiedzialność za preparaty chemiczne stosowane przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków,
 • Ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za sprawność funkcjonowania sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, 
 • Planowanie zadań i remontów na obiektach wodociągowych oraz  kanalizacyjnych oraz ich realizacja i rozliczanie poniesionych nakładów,
 • Odpowiedzialność za stan i kompletność dokumentacji technicznej realizowanych zadań,
 • Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 • Nadzór w zakresie BHP przy wykonywaniu zadań przez podległych pracowników,
 • Sporządzanie kart pracy podległych pracowników i ustalanie harmonogramów czasu  pracy pracowników,
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem ds. technicznych, Działem Techniczno – Inwestycyjnym  oraz Biurem Obsługi Klienta,
 • Realizowanie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami (BDO),
 • Nadzór nad zużyciem paliwa oraz użytkowaniem maszyn, pojazdów oraz samochodów służbowych wraz z obsługą systemu informatycznego monitorującego lokalizację GPS maszyn, pojazdów i samochodów służbowych,
 • Sprawozdawczość z działalności,
 • Nadzór nad powierzonym mieniem,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZPW w Ząbrowie
 • Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu  wszelkich zauważonych  nieprawidłowości.
 • Przygotowywanie pism, umów, analiz i statystyk wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska,
 • Zastępowanie Dyrektora ZPW Ząbrowo podczas jego nieobecności,
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym o podobnej specyfice lub zakresie realizowanych zadań,
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Wykształcenia wyższego technicznego preferowany kierunek: inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • Znajomości ustaw Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (wraz z aktami wykonawczymi) oraz innych aktów prawnych w zakresie niezbędnym przy realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • Znajomości procesu inwestycyjnego oraz realizacji robót budowlanych,
 • Umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • Znajomości obsługi komputera – bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, ogólnej znajomości programów kosztorysowych oraz znajomości programu AUTOCAD,  umiejętności korzystania przy codziennej pracy z internetu,
 • Umiejętności analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej,
 • Umiejętności sporządzania harmonogramów prac,
 • Umiejętności analizy kosztorysów,
 • Prawa jazdy kategorii B,
 • Mobilności,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Zdolności analitycznych i planistycznych,
 • Inicjatywy,
 • Dynamizmu,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Samodzielności.

Mile widziane:

 • Uprawnienia budowlane (sanitarne),
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adresprezes@cwz.pomorskie.pl lub złożenie ich osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  13.08.2021 r. w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.
Prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku – „KIEROWNIK ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W ZĄBROWIE”

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !
Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

POUCZENIE
Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content