Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim zakończył postępowanie przetargowe o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa materiałów do eksploatacji i budowy sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.” 

W dniu 29.09.2023 r. w siedzibie Spółki Prezes Zarządu Tomasz Szczepański podpisał umowę na dostawę armatury z Panem Arkadiuszem Meger – współwłaścicielem firmy „ELPAD” z Elbląga, której oferta na kwotę 1.603.600,69 zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do budowy i naprawy sieci wodociągowych. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Skip to content