Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim  
poszukuje pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW INWESTYCJI I GOSPODARKI ODPADAMI

 

Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 4. Możliwość rozwoju zawodowego,
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 6. Dopłatę do karty MULTISPORT,
 7. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek – piątek).

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Planowanie budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów urządzeń technicznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. Likwidacja niezdatnych do użytkowania urządzeń technicznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. Zlecanie opracowywania koncepcji dokumentacji technicznej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń technicznych,
 4. Sprawowanie nadzoru i kontroli technicznej nad realizacją inwestycji i remontów,
 5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczania prowadzonych inwestycji,
 6. Zlecanie przeprowadzenia wycen robót,
 7. Pozyskiwanie tytułów prawnych do gruntów, na których ułożone są urządzenia przesyłowe,
 8. Przygotowywanie umów dotyczących wykupu wybudowanych przez osoby trzecie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. Rozliczanie robót wewnętrznych i zewnętrznych,
 10. Uczestnictwo w odbiorze technicznym robót,
 11. Koordynacja działań w zakresie realizowania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami (BDO),
 12. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. SANEPID, PINB, WIOŚ, WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin),
 13. Przygotowywanie pism, umów, analiz i statystyk wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska,
 14. Współpraca z obsługa prawną Spółki w zakresie prowadzonych spraw,
 15. Dbanie o dobry wizerunek firmy.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum dwuletniego doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku lub w wieloosobowym zespole związanym realizacją inwestycji,
 • Dodatkowo mile widziane roczne doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym do zakresu zadań przewidzianych w niniejszym ogłoszeniu, 
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, ekonomia, prawo lub pokrewne,
 • Podstawowej znajomości ustaw Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (wraz z aktami wykonawczymi) oraz innych aktów prawnych niezbędnych przy realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • Znajomości procesu inwestycyjnego oraz realizacji robót budowlanych,
 • Umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • Znajomości obsługi komputera – bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, umiejętności korzystania przy codziennej pracy z internetu,
 • Umiejętności analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej,
 • Umiejętności sporządzania harmonogramów prac,
 • Umiejętności analizy kosztorysów,
 • Znajomości zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane przez Centralny Wodociąg Żuławski ,
 • Prawa jazdy kategorii B,
 • Mobilności,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Zdolności analitycznych i planistycznych,
 • Inicjatywy,
 • Dynamizmu,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Samodzielności.

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia budowlane (bez ograniczeń),
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adresjacek.graziewicz@cwz.pomorskie.pl lub złożenie ich osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  24.09.2021 r. w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku – „SPECJALISTA DO SPRAW  INWESTYCJI I GOSPODARKI ODPADAMI ”

 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty do spraw Inwestycji i gospodarki odpadami w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content