Roboty budowlane dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia

Ogłoszenie dodatkowych informacji

Odwołanie Seen Technologie

Odwołanie IDS

Nowy Dwór Gdański, dnia 9 maja 2017r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania:
„Poprawa, jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Wezwanie

Zamawiający informuje, że wpłynęły odwołania dot. wyboru najkorzystniejszej oferty. Treść odwołań jest zamieszczona na tronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy mogą zgodnie art 185 prawa zamówień publicznych zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Informacja o ujawnieniu części informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie

Ogłoszenie

SIWZ (.rar)

Zmiana ogłoszenia

Druga zmiana ogłoszenia

Informacja o sposobie rozpatrzenia informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego

Odmowa o udostępnieniu informacji publicznej

Pytania i odpowiedzi 24.02.2017

Pytania i odpowiedzi 06.03.2017

Pytania po terminie 08.03.2017

Nowy Dwór Gdański, dnia 7 lutego 2017r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania:

„Poprawa, jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Wezwanie

Zamawiający informuje, że wpłynęły odwołania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ich treść jest zamieszczona na stronie internatowej Zamawiającego.

Wykonawcy mogą zgodnie art 185 prawa zamówień publicznych zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Odwołanie: „MEGA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Odwołanie: SEEN TECHNOLOGIE sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja wykonawcza

Errata

Laboratorium

Projekt budowlany

Projekt rozbiórki

Przedmiary

Specyfikacje techniczne

Skip to content