Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim  

poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I MAJĄTKU SPÓŁKI

 

Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 4. Możliwość rozwoju zawodowego,
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 6. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. Dopłatę do karty MULTISPORT,
 8. Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek – piątek).

Główny zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu zużycia mediów (analiza przedstawianych ofert i przygotowywanie umów, nadzór nad poprawnością wystawianych faktur, analiza zużycia energii elektrycznej i gazu),
 2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem spółki,
 3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą umów leasingowych,
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej maszyn i pojazdów użytkowanych w spółce,
 5. Prowadzenie zestawień dotyczących zużycia paliwa,
 6. Nadzór nad terminami przeglądów technicznych pojazdów,
 7. Współpraca z firmą świadczącą usługę monitorowania pojazdów (zgłaszanie zapotrzebowania na montaż/demontaż urządzeń, rozliczanie świadczonych usług),
 8. Prowadzenie analiz danych pozyskanych z systemu monitorowania pojazdów,
 9. Bieżąca współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w sprawie ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń komunikacyjnych,
 10. Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkodami (zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, sporządzanie projektów ugód)
 11. Nadzór nad terminowością przeglądów elektrycznych, budowlanych, kominiarskich oraz przeglądów gaśnic,
 12. Prowadzenie książek obiektów,
 13. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem i ochroną fizyczną obiektów,
 14. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowością zaopatrzenia w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania Spółki oraz spraw związanych z czystością i porządkiem,
 15. Wydawanie posiłków profilaktycznych, napojów, odzieży ochronnej i wyposażenia inkasentom (prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia),
 16. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 17. Sprawowanie nadzoru nad pracami remontowymi, naprawami i konserwacją siedziby spółki,
 18. Przygotowywanie materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym,
 19. Zastępowanie  pracownika ds. obsługi sekretariatu,
 20. Przygotowywanie pism, umów, analiz i statystyk wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska,
 21. Współpraca z obsługa prawną spółki w zakresie prowadzonych spraw,
 22. Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum dwuletniego doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Dodatkowo mile widziane roczne doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym do zakresu zadań przewidzianych w niniejszym ogłoszeniu, 
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: administracja, zarządzanie,  ekonomia, prawo lub pokrewne,
 • Podstawowej znajomości ustaw: Kodeksu Cywilnego w zakresie umów i spraw majątkowych, Prawo zamówień publicznych, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz innych aktów prawnych niezbędnych przy realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • Umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • Znajomości obsługi komputera – bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, umiejętności korzystania przy codziennej pracy z internetu,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Zdolności analitycznych i planistycznych,
 • Inicjatywy,
 • Dynamizmu,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Samodzielności.

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adresjacek.graziewicz@cwz.pomorskie.pl lub złożenie ich osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  18.11.2022 r. w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku – „SPECJALISTA DO SPRAW  ADMINISTRACYJNYCH I MAJĄTKU SPÓŁKI ”

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty do spraw administracyjnych i majątku spółki w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content