Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim
 
poszukuje pracownika na stanowisko:
 
INSPEKTOR
W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA

 

Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 4. Możliwość rozwoju zawodowego,
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 6. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek – piątek).

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Bezpośrednia obsługa Klienta,
 2. Przygotowywanie, zawieranie i realizacja umów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz umów pokrewnych,
 3. Prowadzenie ewidencji odbiorców wody oraz dostawców ścieków,
 4. Rozliczanie Inkasentów oraz nadzór nad organizacją i prawidłowością ich pracy,
 5. Wystawianie faktur za świadczone usługi,
 6. Przygotowywanie pism, umów, analiz i statystyk wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska,
 7. Obsługa programów i systemów na zajmowanym stanowisku w tym EBOK-u oraz programu do zdalnego odczytu wodomierzy,
 8. Budowanie relacji z Klientami,
 9. Badanie satysfakcji Klientów oraz jakości świadczonych usług,
 10. Dbanie o dobry wizerunek firmy.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z bezpośrednią obsługą klienta,
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Wykształcenia wyższego preferowany kierunek: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub ukończone studium podyplomowe w wymienionym zakresie,
 • Znajomości ustaw Kodeks Cywilny, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (wraz z aktami wykonawczymi) oraz innych aktów prawnych niezbędnych przy realizacji zadań Biura Obsługi Klienta,
 • Podstawowej znajomości zasad rachunkowości, fakturowania i rozliczeń,
 • Podstawowej znajomości zagadnień technicznych związanych z bieżącą działalnością Spółki,
 • Umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • Znajomość obsługi komputera – dobrej znajomości pakietu MS Office, umiejętności korzystania przy codziennej pracy z internetu i elektronicznych narzędzi wspomagających obsługę Klienta,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Inicjatywy,
 • Dynamizmu,
 • Samodzielności,
 • Wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych,
 • Pozytywnego nastawienia do pracy i zespołu.

 

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adresprezes@cwz.pomorskie.pl lub złożenie ich osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  08.01.2021 r. w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku – „INSPEKTOR W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA”.

 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora w Biurze Obsługi Klienta w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Skip to content