Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

 

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

INFORMATYK

 

Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 4. Możliwość rozwoju zawodowego,
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 6. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek – piątek).

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi w CWŻ Sp. z o.o. (Centrala CWŻ, Zakład Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim, Zakład Eksploatacji w Nowym Stawie, Oczyszczalnia Ścieków w Starym Polu, Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie),
 2. Zapewnienie prawidłowego działania i bieżące utrzymanie sieci oraz urządzeń w sieci (UTM, routery, switche, firewalle, serwery, stacje robocze, systemy informatyczne),
 3. Administrowanie serwerami Windows Server 2012, 2016, 2019 oraz dokonywanie przeglądów, konserwacji, a także aktualizacji wyżej wymienionych systemów,
 4. Administrowanie bazami danych będącymi w użytkowaniu CWŻ Sp. z o.o.,
 5. Administrowanie programami antywirusowymi oraz przeprowadzanie na bieżąco aktualizacji,
 6. Zapewnienie ciągłości działania sprzętu i oprogramowania poprzez przeglądy, serwisy, aktualizacje, modernizacje, usuwanie awarii oraz przeprowadzanie diagnostyki,
 7. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
 8. Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci,
 9. Wykonywanie i weryfikacji kopii zapasowych systemów i baz danych,
 10. Tworzenie i aktualizacja planów działań odtworzeniowych (Disaster Recovery),
 11. Planowanie oraz nadzór nad rozbudową infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych,
 12. Zarządzanie usługami hostingowymi (poczta e-mail, bazy danych, strona www),
 13. Moderacja strony www (cwz.pomorskie.pl),
 14. Wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,
 15. Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz zamawianie różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,
 16. Zabezpieczenie dokumentacji w postaci licencji, dokumentacji powykonawczej, ofert, faktur za sprzęt, książek gwarancyjnych,
 17. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego,
 18. Nadzór oraz koordynacja nad usuwaniem awarii systemów teleinformatycznych,
 19. Instalacja i aktualizacja systemów na stacjach roboczych użytkowników,
 20. Monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 21. Zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami,
 22. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,
 23. Kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych,
 24. Kontakt z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetu i innych usług,
 25. Okresowe przeprowadzanie utylizacji odpadów elektronicznych (BDO).

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego bądź wyższego z zakresu informatyki,
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Podstawowej znajomość konfiguracji urządzeń UTM Stormshield (Unified Threat Managment),
 • Znajomości systemu zarządzania treścią WordPress (+ znajomość wtyczki Divi),
 • Znajomości zasad administrowania systemami teleinformatycznymi,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Umiejętności dokonywania drobnych napraw sprzętu teleinformatycznego,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu niezbędnym dla pracy na stanowisku informatyka,
 • Praktycznej znajomości zagadnień związanych z obsługą serwerów Windows Serwer oraz serwerów aplikacyjnych, a także systemów do archiwizacji danych.
 • Praktycznej znajomości obsługi urządzeń sieciowych,
 • Zdolności do pracy pod presją czasu,
 • Dyspozycyjności,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Posiadania samochodu osobowego i gotowości do wykorzystania go do celów służbowych (na podstawie odrębnej umowy),
 • Prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Zdolności analitycznych i planistycznych,
 • Inicjatywy,
 • Samodzielności.

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą informatyczną

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adresprezes@cwz.pomorskie.pl lub złożenie ich osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  12.01.2021 r. w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku – „INFORMATYK”.

 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Informatyk w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Skip to content