Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. pozyskał kolejne środki z funduszy unijnych, dzięki czemu możliwa będzie budowa nowego syfonu pod rzeką Nogat. Umowę w sprawie rozszerzenia zakresu będącego już na ukończeniu zadania dotyczącego budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie podpisali dzisiaj w Nowym Dworze Gdańskim Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu CWŻ sp. z o.o. oraz Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

O potrzebie budowy nowego syfonu magistrali wodociągowej pod rzeką Nogat mówi się już od dłuższego czasu. Zadanie to – jako istotne do wykonania – było wskazywane w pierwotnym studium wykonalności realizowanego przez CWŻ sp. z o.o. zadania, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe zostało odroczone w czasie. Jednak dzięki pojawieniu się puli środków w RPO Województwa Pomorskiego powstała możliwość pozyskania dodatkowych funduszy w kwocie 1 460 448 zł. Szacunkowy koszt budowy nowego syfonu wyniesie około 2,5 miliona złotych.

– Wybudowany w latach 60 – tych syfon wykonany jest z rury żeliwnej – mówi Tomasz Szczepański, prezes CWŻ sp. z o.o. – Ze względu na zaawansowaną korozję jest w bardzo złym stanie technicznym zagrażającym jego prawidłowemu funkcjonowaniu. Stary syfon stał się typowym „wąskim gardłem” w naszym systemie wodociągowym. Awaryjność tego kluczowego elementu naszej sieci jest bardzo duża, a jest to główny odcinek magistrali wodociągowej wyprowadzający uzdatnioną wodę do systemu wodociągowego. Poważna awaria tego odcinka wiązałaby się z brakiem możliwości dostawy wody dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, a straty wody podczas usuwania awarii mogłyby być ogromne. Decydujące znaczenie miałby tu również czas usuwania takiej niekontrolowanej awarii. Budowa nowego syfonu magistrali wodociągowej zmniejszy ryzyko awarii i pozwoli na większą niezawodność dostaw wody na najbliższe kilkadziesiąt lat. W związku z powyższym przesył wody przez syfon zlokalizowany pod rzeką Nogat ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu dystrybucji wody.

Nowy syfon zostanie wybudowany przy obecnie funkcjonującym przejściu przez rzekę Nogat. Druga, równoległa magistrala wodociągowa, zostanie włączona do istniejących komór zasuw w miejscowości Michałowo. Istniejący syfon pod rzeką Nogat zostanie wyłączony z eksploatacji, a docelowy przepływ wody będzie realizowany poprzez nowo wybudowany syfon magistrali wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany syfon Ø 630 x 57,2 o długości około 430 m pod rzeką Nogat. Przeprowadzony zostanie również remont istniejących komór zasuw wraz z wymianą armatury. W ramach zadania zostanie również wyłączony istniejący syfon pod rzeką Nogat. Magistrala wodociągowa pod Nogatem ze względu na ukształtowanie terenu oraz wysoki poziom wody gruntowej w większości układana będzie metodą bezwykopową za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD.

Nowy syfon wybudowany zostanie w ramach realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji projektu – po rozszerzeniu zadania o budowę syfonu – wynosi 55.176.720,97 PLN. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 40.987.988,26 PLN, a dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 26.109.796,85 PLN. Wkład własny Spółki wynosi 14.878.191,41 PLN.

Skip to content