Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

 

poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 4. Możliwość rozwoju zawodowego,
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 6. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek – piątek),

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy związanych z zatrudnieniem pracownika, rozwiązaniem umowy o pracę oraz wszelkimi sprawami związanymi z przebiegiem pracy zawodowej,
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami prawa,
 3. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 4. Naliczanie nagród jubileuszowych i innych świadczeń przewidzianych w wewnętrznych regulacjach kadrowo – płacowych,
 5. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 6. Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 7. Przygotowywanie umów zleceń oraz umów o dzieło wraz z wymaganą dokumentacją oraz rozliczanie ich,
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatkowych,
 9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 10. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 11. Udział w opracowywaniu oraz aktualizacji wewnętrznych regulacji kadrowo-płacowych,
 12. Czynne włączanie się w proces onboardingu nowych pracowników,
 13. Monitorowanie przestrzegania prawa pracy,
 14. Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości pracowników z zakresu prawa pracy oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółce,
 15. Obsługa PPK oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 16. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców,
 17. Wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 18. Obsługa systemu kadrowo-płacowego.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku do spraw kadr i płac,
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Wykształcenia wyższego preferowany kierunek: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub ukończone studium podyplomowe w wymienionym zakresie,
 • Praktycznej znajomości ustaw Kodeks Pracy,  Kodeks Cywilny, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych aktów prawnych niezbędnych przy realizacji zadań z zakresu kadr i płac,
 • Umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT oraz wszelkich innych wymaganych przepisami prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • Umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • Znajomość obsługi komputera – bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office

programu Płatnik, umiejętności korzystania przy codziennej pracy z internetu,

 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Inicjatywy,
 • Dynamizmu,
 • Samodzielności,
 • Wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych, pozytywnego nastawienia do pracy i zespołu.

Mile widziane:

 • Znajomość obsługi programu kadrowo – płacowego RAKS,
 • Podstawowej znajomości zasad rachunkowości,
 • Prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z niezbędnymi kopiami dokumentów na adresprezes@cwz.pomorskie.pl lub złożenia ich osobiście w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  12.03.2021 w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy w składanych dokumentach o zamieszczenie dopisku – „SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC”

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty do spraw kadr i płac w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content