Formularz do zgłoszenia stanu wodomierzy

Jak prawidłowo odczytać wartość na wodomierzu?

W celu prawidłowego wykonania odczytu wartości na wodomierzu należy podawać wszystkie cyfry na czarnym tle, łącznie z zerami.

 

Prześlij stan swojego wodomierza.

1) Przesyłając stan wodomierza, klient przyjmuje do wiadomości, iż odczyt może być dokonany i przesłany za pomocą formularza nie częściej niż raz w miesiącu.

2) W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji, prosimy o ponowne wypełnienie formularza dla każdego z wodomierzy.

Pola oznaczone znakiem * są wymaganeE-mail             Poczta tradycyjna na adres wskazany na umowie

Wyrażam zgodę*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, moich danych osobowych w celu wskazania stanu wodomierza i uzyskania odpowiedzi potwierdzającej wysłanie stanu wodomierza przez formularz za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie sprawnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dn. 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako RODO, Centralny Wodociąg Żuławski S p. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje:
1/ Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza do zgłaszania stanu wodomierza jest Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, KRS 0000185843, NIP 5792024213, Regon 19299892000000.
2/ W Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o. o. powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iodo@cwz.pomorskie.pl, telefonicznie pod nr tel. 55 246 02 70 oraz pisemnie na adres ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański
3/ Cele i podstawy przetwarzania: dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zarejestrowaniem wielkości odczytu oraz jego wykorzystaniem do rozliczenia zużycia wody, w celach archiwizacji korespondencji, a także w celu kontaktu w razie konieczności weryfikacji odczytu.
4/ Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
5/ Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z zarejestrowaniem wartości odczytu oraz wykorzystaniem go do rozliczenia zużycia wody, a także przez okres archiwizacji korespondencji.
6/ Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7/ Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania wielkości odczytu lub jego weryfikacji; niepodanie danych może uniemożliwić zarejestrowanie odczytu lub weryfikację jego poprawności.

Stan wodomierza można zgłosić również poprzez:

Skip to content