W ramach porządkowania gospodarki ściekowej i dążąc do wyeliminowania  procederu wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej informujemy, że na podstawie art. 9.3. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 roku – tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1437,  Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. prowadził będzie na terenie gmin Stare Pole, Nowy Staw i Lichnowy sukcesywne kontrole dotyczące odprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Pragniemy podkreślić, iż deszczówka, która trafi do kanalizacji sanitarnej zwiększa ilość ścieków komunalnych, które muszą być poddane procesowi oczyszczania. To z kolei powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków, a Spółka nie ma żadnej prawnej możliwości zrekompensowania ponoszonych na ten cel kosztów np. poprzez wprowadzenie dodatkowych opłat. Spółka mając na uwadze wspólny interes zainteresowana jest ograniczeniem tego typu procederu ponieważ każdy taki przypadek wywołuje nieuzasadniony wzrost kosztów oczyszczania, w tym między innymi zużycia urządzeń, energii elektrycznej, opłat środowiskowych itp. Dlatego też podejmowane działania Spółki będą zdecydowane i konsekwentne.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo przypomina, iż art. 9.1  w/w ustawy  stanowi:

„Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Ustawodawca mając na uwadze powyższe wprowadził w art. 28, ust. 4 i 4a następujące sankcje za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:  karę ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Karze tej podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.”

Każdy właściciel nieruchomości winien we własnym zakresie rozwiązać sprawę odprowadzania wód deszczowych ze swojej posesji.

Kwestia ta szczegółowo regulowana jest przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne – tekst jednolity Dz.U. z dnia 26 luty 2020 rok, poz. 310, jak również Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustawodawca w § 28.1 i 2 przewidział, iż działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.”           

Nadmieniamy, iż kontrole będą zazwyczaj odbywały się bez wchodzenia na teren nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe przepisy Spółka informuje, iż począwszy od dnia 21 września 2020 roku będzie prowadziła w tym zakresie stosowne kontrole.

Skip to content