Wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej

Procedura
Wróć do Klientów i mieszkańców

Jak odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o.  informuje swoich  Klientów z gmin Nowy Staw, Lichnowy oraz  Stare Pole,  że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadkach m.in. podlewania ogrodu, trawnika, czy też napełnienia basenu ogrodowego może być dokonane przez Spółkę wyłącznie na podstawie wskazań na dodatkowym wodomierzu zainstalowanym na koszt odbiorcy usług.

Zawierane ze Spółką umowy na odbiór ścieków stanowią jednoznacznie, iż ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość wody pobranej /m.in. § 10 ust.1/.

Regulacje prawne dotyczące uwzględnienia wody bezpowrotnie zużytej przy ustalaniu ilości odprowadzonych ścieków zawarte są w art. 27 ust. 6  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 roku – tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152, który stanowi, iż w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Przytoczony przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, iż warunkiem uwzględnienia wody bezpowrotnie zużytej jest pomiar wielkości jej zużycia za pomocą wodomierza i wyłącznie wskazania tego wodomierza są podstawą do ustalenia konkretnej ilości zużytej wody odliczonej od ścieków.

Koszty montażu, utrzymania wodomierza dodatkowego zainstalowanego w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej ponosi odbiorca usług.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej prosimy zatem o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Spółka zwraca uwagę na fakt, iż montaż wodomierza może przynieść zasadne korzyści tylko wtedy, gdy ilość zużywanej wody będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć spodziewane korzyści z niego wynikające.

Dodatkowy wodomierz posiada 5 letni okres legalizacji i po upływie tego czasu należy dokonać na własny koszt jego wymiany na nowy lub wykonać na własny koszt jego ponowną legalizację i zgłosić ten fakt do Spółki w celu oplombowania i kontroli montażu (usługa odpłatna).

Z

Korzyści, które Państwo odczują to:

  • niższe wartości faktur z tytułu odprowadzonych ścieków,
  • możliwość kontroli ilości odprowadzanych ścieków i pobranej wody bezpowrotnie zużytej.

Koszty, które Państwo będą ponosić:

  • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plombę,
  • koszt związany z ponowną legalizacją wodomierza lub jego wymianą na nowy (raz na 5 lat),
  • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza,
  • koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem i oplombowaniem  wodomierza,
  • koszt związany z zabezpieczeniem dodatkowego wodomierza przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,
  • koszt abonamentu zgodnie z zatwierdzonymi taryfami.

Aby zainstalować wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej  należy:

1. Wypełnić wniosek na wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej.
2. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do odpowiedniego Zakładu Eksploatacji.
3. Odbiorca może wybrać sposób realizacji usługi:

a) zlecenie wykonania usługi kompleksowo z przeróbką instalacji lub

b) zlecenie montażu wodomierza z plombowaniem lub

c) zlecenie plombowania wodomierza – w tym przypadku Odbiorca montuje urządzenia samodzielnie – zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi montażu i rozliczania wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej. 

4. Odbiorca podpisuje protokół z odbioru oraz plombowania wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej po wykonanym montażu i plombowaniu.
5. Odbiorca podpiszę umowę lub aneks przygotowany przez Biuro Obsługi Klienta. 

Procedura wymiany wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej w związku z upływem terminu legalizacji (5 lat):

Przed upływem terminu legalizacji wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej Odbiorca powinien ze stosownym wyprzedzeniem powiadomić Zakład Eksploatacji oraz wybrać sposób realizacji usługi:

1. Zlecenie wymiany wodomierza z plombowaniem lub

2. Zlecenie plombowania wodomierza – w tym przypadku Odbiorca montuje urządzenia samodzielnie – zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi montażu i rozliczania wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej.

Odbiorca po wymianie wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej  podpisuje protokół  z wymiany wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej.

Na podstawie podpisanego protokołu kontynuowane jest rozliczanie ilości ścieków zgodnie z zawartą umową.
s

UWAGA!

W przypadku gdy Odbiorca nie dokona czynności związanych z wymianą lub legalizacją wodomierza przed upływem terminu jego legalizacji Przedsiębiorstwo przestanie rozliczać wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej w z chwilą upływu terminu legalizacji.

Procedura rezygnacji z wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej:

1. Odbiorca składa pismo dotyczące rezygnacji z użytkowania wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej do BOK.
2. Przedsiębiorstwo rozlicza wodę bezpowrotnie zużytą.
3.  Odbiorca demontuje wodomierz samodzielnie lub może zlecić demontaż Spółce zgodnie z cennikiem lub wyceną indywidualną.
W przypadku posiadania dodatkowych pytań pracownicy firmy służą Państwu pomocą.
Skip to content