Harmonogram odczytów wodomierzy

Przejdź do harmonogramu odczytów

Wybierz sposób podania stanu licznika

Przejdź do e-BOKPrzejdź do formularza

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas!

Jacek Szewczak

55 246 26 84 wew. 35
jacek.szewczak@cwz.pomorskie.pl

Obsługuje:

 • miasto i gmina Nowy Dwór Gdański
 • gmina Stegna
 • gmina Sztutowo

Elżbieta Sopel

55 246 26 84 wew. 36
rozliczenia@cwz.pomorskie.pl

Obsługuje:

 • miasto i gmina Nowy Staw
 • gmina Lichnowy
 • gmina Stare Pole
 • gmina Ostaszewo
 • gmina Malbork
 • gmina Gronowo Elbląskie
r

W celu weryfikacji prosimy o przygotowanie nr ID (nr klienta)

Zgodnie z § 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków /tekst jednolity Dz.U z 2006 roku, nr 127, poz. 886/ stawka opłaty abonamentowej jest wielkością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w złotych, na odbiorcę usługi za okres rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić opłatę abonamentową przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT. Opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów jego nabycia, zainstalowania czy tez utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy – tak samo jak cena jednostkowa 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.

Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę ustala się:

 • w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
 • w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 • w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maj 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO – informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w celu weryfikacji telefonicznej prosimy o posługiwanie się numerem klienta (numer ID).
Jest to numer identyfikujący każdego odbiorcę. Bez podania tego numeru nie możliwym jest przyjęcie zgłoszenia.

Skip to content