Harmonogram odczytów wodomierzy

Przejdź do harmonogramu odczytów

Dominika Filbrant

55 246 26 84 wew. 35

Obsługuje:

 • miasto i gmina Nowy Dwór Gdański
 • gmina Stegna
 • gmina Sztutowo

Elżbieta Sopel

55 246 26 84 wew. 35

Obsługuje:

 • miasto i gmina Nowy Staw
 • gmina Lichnowy
 • gmina Stare Pole
 • gmina Ostaszewo
 • gmina Malbork
 • gmina Gronowo Elbląskie
r

W celu podania stanu licznika prosimy o przygotowanie nr ID (nr klienta)

Zgodnie z § 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków /tekst jednolity Dz.U z 2006 roku, nr 127, poz. 886/ stawka opłaty abonamentowej jest wielkością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w złotych, na odbiorcę usługi za okres rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić opłatę abonamentową przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT. Opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów jego nabycia, zainstalowania czy tez utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy – tak samo jak cena jednostkowa 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.

Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę ustala się:

 • w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
 • w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 • w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maj 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO – informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w celu weryfikacji telefonicznej prosimy o posługiwanie się numerem klienta (numer ID).
Jest to numer identyfikujący każdego odbiorcę. Bez podania tego numeru nie możliwym jest przyjęcie zgłoszenia, czy też podanie stanu wskazań na wodomierzu.

Skip to content