Jak zawrzeć umowę

Jak zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków?
Wróć do Klientów i mieszkańców
r

Informacje ogólne

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków (dalej: umowa) jest zawierana z osobą, której nieruchomość jest przyłączona do sieci oraz która posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W przypadku nowo wybudowanego przyłącza, zawarcie umowy nie może nastąpić przed odbiorem technicznym przyłącza przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.

$

Krok 1

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy wraz z informacją konsumencką (dot. konsumentów) oraz posiadać do wglądu potwierdzenie prawa własności do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub odbierane mają być ścieki oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości.

$

Krok 2

Z dokumentami należy zgłosić się do:

Biura Obsługi Klienta

Pokój nr 8 w budynku CWŻ Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 28A w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

tel.: 55 246-26-84 wew. 35 i 36

$

Krok 3

Umowa zawierana jest na miejscu. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie danej gminy oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Skip to content