Dział Techniczno-Inwestycyjny

Wróć do Klientów i mieszkańców

Kontakt

​55 246 02 70 wew. 16
lub
tel. bezpośredni: 504 133 055

techniczny@cwz.pomorskie.pl

Kierownik

mgr inż. Ewa Sznaza
główny specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

Obsługa

mgr inż. Piotr Onyszkiewicz
specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

W Dziale Techniczno-Inwestycyjnym można uzyskać informacje i pomoc w zakresie:

 • Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Uzgodnień dokumentacji technicznych,
 • Oświadczeń o jakości dostarczanej z sieci wody,
 • Istniejących i planowanych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Zasad i warunków rozbudowy sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów,
 • Zasad ustanawiania służebności przesyłu.

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć interesantów w sprawie warunków i uzgodnień technicznych:

Poniedziałek​ 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa​​ 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

W czwartek prosimy umawiać się indywidualnie telefonicznie lub mailowo.
Zapraszamy!

Jak podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej?

Poniżej przedstawiamy ogólny schemat postępowania związanego z procesem podłączania nieruchomości zarówno do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. W zależności od tego, czy obiekt, w którym planowane jest przyłącze już istnieje, czy dopiero będzie powstawał, mogą wystąpić różnice w dokumentach potrzebnych do wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. O szczegóły należy pytać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym. Służymy pomocą telefonicznie, mailowo lub na miejscu.

1. Uzyskanie warunków technicznych na dostawę wody / odbiór ścieków

 1. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, który jest do pobrania na stronie internetowej Spółki Centralny Wodociąg Żuławski. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 19a ust. 4 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (informujemy, że mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 spełnia powyższe wymagania). 
  W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku zalecamy korzystanie z usług profesjonalnych firm, zajmujących się projektowaniem i nadzorem sieci i instalacji sanitarnych, bowiem tylko kompletne wypełnione wnioski podlegać będą rozpatrzeniu,
 2. Spółka wydaje warunki przyłączenia do sieci w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku domów jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) oraz w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach,
 3. W przypadku przyłączy kanalizacji sanitarnych, Spółka wydaje warunki przyłączenia do sieci tylko na terenie gmin z którymi podpisała umowę na eksploatację urządzeń kanalizacyjnych. Aktualnie Spółka wydaje warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla Gminy Nowy Staw, Lichnowy oraz Stare Pole.

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej przyłącza wody / kanalizacji sanitarnej

 1. Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z art. 19a ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001r. z późniejszymi zmianami, planu sytuacyjnego na aktualnej kopi mapy zasadniczej lub jednostkowej i przedłożenia go celem sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne czy uwzględnia uprzednio wydane warunki przyłączenia do sieci, Ze względu na różną charakterystykę, przebieg i stopień skomplikowania doboru przyłącza w oparciu o przekazane dane zaleca się  wykonać plan sytuacyjny przez osobę uprawnioną,
 2. W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę obejmującego budowę przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego lub zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego, w oparciu o przekazane dane należy wykonać projekt przyłącza przez osobę uprawnioną zgodnie art. 34 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt należy przedłożyć do uzgodnienia w Centralnym Wodociągu Żuławskim,
 3. Przed sporządzeniem planu sytuacyjnego / projektu przyłączy, rozpoczęciem robót budowlanych, należy zapoznać się z „wymaganiami technicznymi materiałów stosowanych przy budowie przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działalności Centralnego Wodociągu Żuławskiego”,
 4. Ponadto informujemy iż, Spółka nie wykonuje usług związanych z opracowaniem planu sytuacyjnego / projektu przyłączy.

3. Zgłoszenie, realizacja budowy przyłącza i odbiór techniczny

 1. Rozpoczęcie budowy przyłącza należy zgłosić w odpowiednim Zakładzie Eksploatacji,
 2. Istnieje możliwość realizacji przyłącza w całości przez Spółkę,
 3. Inwestor może powierzyć wykonanie przyłącza wraz z włączeniem do sieci dowolnej firmie – poza montażem i zaplombowaniem wodomierzy głównych.
 4. Odbiór przyłącza wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszystkie odcinki ulegające zakryciu powinny być zgłoszone do odbioru przed ich zasypaniem z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 5. Po wybudowaniu przyłącza należy:
  a) wypłukać przyłącze wodociągowe/ kanalizacyjne,
  b) wykonać dezynfekcję wybudowanego odcinka w przypadku przyłącza wodociągowego,
  c) przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody z przyłącza wodociągowego przez akredytowane laboratorium w celu uzyskania wyniku zgodnego z obowiązującymi normami sanitarnymi, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 6. Protokół odbioru przyłącza jest podpisywany po okazaniu m.in.:
  a) protokołu z przeprowadzonych badań bakteriologicznych wraz z wynikiem zgodnym z obowiązującymi normami sanitarnymi dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze,
  b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

4. Podpisanie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków

Podpisanie umowy dokonuje się na podstawie podpisanego protokołu odbioru przyłącza w Biurze Obsługi Klienta. Szczegółowe informacje dostępne są w BOK tutaj

Dodatkowe informacje w zakresie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie danej gminy oraz w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw wody lub odbioru ścieków
Wymagania techniczne materiałów stosowanych przy budowie przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działalności Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Wzory formularzy stanowią własność Centralnego Wodociągu Żuławskiego sp. z o.o. Rozpowszechnianie lub kopiowanie wzorów w jakikolwiek sposób jest możliwe wyłącznie w celu uzyskania warunków o przyłączenie do sieci.

Skip to content