Jak zawrzeć umowę lub rozwiązać umowę

Jak zawrzeć lub rozwiązać umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków?
Wróć do Klientów i mieszkańców
r

Informacje ogólne

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków (dalej: umowa) jest zawierana z osobą, której nieruchomość jest przyłączona do sieci oraz która posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W przypadku nowo wybudowanego przyłącza, zawarcie umowy nie może nastąpić przed odbiorem technicznym przyłącza przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.

Wzory formularzy stanowią własność Centralnego Wodociągu Żuławskiego sp. z o.o. Rozpowszechnianie lub kopiowanie wzorów w jakikolwiek sposób jest możliwe wyłącznie w celu zawarcia umowy.

Jak zawrzeć umowę ?

Jak zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków?
$

Krok 1

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy wraz z informacją konsumencką (dotyczy konsumentów) oraz posiadać do wglądu potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub odbierane mają być ścieki oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości.

1) NOWE PRZYŁĄCZE (np. NOWY BUDYNEK):
Warunki jakie należy spełnić:

a) przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami

b) przyłącze zostało odebrane przez pracowników CWŻ Sp. z. o.o.

c) podmiot ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością)

d) został złożony wniosek o zawarcie umowy

Druki do pobrania:

$

.

2) ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE (PRZEPISANIE UMOWY, ZMIANA WARUNKÓW UMOWY)

Zmiany umowy dokonuje się na skutek:

a)    zmiany klienta (np. nabycie, dzierżawa nieruchomości),
b)    zmiany nazwy firmy lub formy organizacyjnej.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZEPISANIA UMOWY:

I KLIENCI INDYWIDUALNI:
a)    wniosek o zawarcie umowy wraz z informacją konsumencką,
b)    akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowanie nieruchomością,
c)    oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
c)    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza podpisany przez obie strony.

II WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:
a)    wniosek o zawarcie umowy,
b)    protokół powołania składu zarządu wspólnoty,
c)    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza podpisany przez obie strony,
d)    zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

III PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
a)    wniosek o zawarcie umowy
,
b)    akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowanie nieruchomością,
c)    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza podpisany przez obie strony,
d)    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS,
e)    zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Druki do pobrania:

$

Krok 2

Z dokumentami należy zgłosić się do:

Biura Obsługi Klienta w Nowym Dworze Gdańskim

Pokój nr 10 w budynku CWŻ Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 28A w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Sprawy prowadzą:

Elżbieta Sopel
tel.: 55 246-26-84 wew. 36 
e-mail: rozliczenia@cwz.pomorskie.pl

Jacek Szewczak
tel.: 55 246-26-84 wew. 35 
e-mail: jacek.szewczak@cwz.pomorskie.pl

$

Krok 3

Umowa zawierana jest na miejscu. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie danej gminy oraz w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jak rozwiązać umowę ?

Jak rozwiązać umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków?
$

Krok 1

Rozwiązanie umowy:

1) Umowa może być rozwiązana:

a) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
b) za porozumieniem stron.

2) Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez złożenie wniosku o rozwiązaniu umowy.

3) Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy.

4) Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody i/lub odbioru ścieków a w przypadku braku przepisania umowy na nowego klienta również unieczynnieniem (zamknięciem) w sposób trwały przyłącza oraz demontażu wodomierza głównego.

Druki do pobrania:

$

Krok 2

Z dokumentami należy zgłosić się do:

Biura Obsługi Klienta w Nowym Dworze Gdańskim

Pokój nr 10 w budynku CWŻ Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 28A w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Sprawy prowadzą:

Elżbieta Sopel
tel.: 55 246-26-84 wew. 36 
e-mail: rozliczenia@cwz.pomorskie.pl

Jacek Szewczak
tel.: 55 246-26-84 wew. 35 
e-mail: jacek.szewczak@cwz.pomorskie.pl

Skip to content