Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o.  informuje swoich  Klientów z gmin Nowy Staw, Lichnowy oraz  Stare Pole,  że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadkach m.in. podlewania ogrodu, trawnika, czy też napełnienia basenu ogrodowego może być dokonane przez Spółkę wyłącznie na podstawie wskazań na dodatkowym wodomierzu zainstalowanym na koszt odbiorcy usług.

Zawierane ze Spółką umowy na odbiór ścieków stanowią jednoznacznie, iż ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość wody pobranej /m.in. § 10 ust.1/.

Regulacje prawne dotyczące uwzględnienia wody bezpowrotnie zużytej przy ustalaniu ilości odprowadzonych ścieków zawarte są w art. 27 ust. 6  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 roku – tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152, który stanowi, iż w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Przytoczony przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, iż warunkiem uwzględnienia wody bezpowrotnie zużytej jest pomiar wielkości jej zużycia za pomocą wodomierza i wyłącznie wskazania tego wodomierza są podstawą do ustalenia konkretnej ilości zużytej wody odliczonej od ścieków.

Koszty montażu, utrzymania wodomierza dodatkowego zainstalowanego w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej ponosi odbiorca usług.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej prosimy zatem o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Spółka zwraca uwagę na fakt, iż montaż wodomierza może przynieść zasadne korzyści tylko wtedy, gdy ilość zużywanej wody będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć spodziewane korzyści z niego wynikające.

Dodatkowy wodomierz posiada 5 letni okres legalizacji i po upływie tego czasu należy dokonać na własny koszt jego wymiany na nowy lub wykonać na własny koszt jego ponowną legalizację i zgłosić ten fakt do Spółki w celu oplombowania i kontroli montażu (usługa odpłatna).

Korzyści, które Państwo odczują to:

  • niższe wartości faktur z tytułu odprowadzonych ścieków,
  • możliwość kontroli ilości odprowadzanych ścieków i pobranej wody bezpowrotnie zużytej.

Koszty, które Państwo będą ponosić:

  • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plombę,
  • koszt związany z ponowną legalizacją wodomierza lub jego wymianą na nowy (raz na 5 lat),
  • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza,
  • koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem i oplombowaniem  wodomierza,
  • koszt związany z zabezpieczeniem dodatkowego wodomierza przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,
  • koszt abonamentu zgodnie z zatwierdzonymi taryfami.

W przypadku posiadania dodatkowych pytań pracownicy firmy służą Państwu pomocą.

 

Sprawdź też: Wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej – procedura

Skip to content