Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowych taryf na ścieki od dnia 04.08.2021 roku stosowane będą dotychczasowe taryfy na odbiór ścieków zgodnie z zapisem art. 24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), który stanowi: „Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy”.

Obowiązująca taryfa na odbiór ścieków zgodna z wydaną Decyzją dotyczącą taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy z dnia 06.07.2018r. będzie aktualna do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania i uprawomocnienia się w nowej decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wnioski takie Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. złożył w przewidzianym w w/w ustawie terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, poinformuje Państwa w sposób przewidziany w przepisach prawa o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków niezwłocznie i zgodnie z ustanowionym w art. 24 e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków trybie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

Skip to content