RODO

Komunikat dotyczący Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z. o.o. zapewniać będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów, otrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
– wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
– marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
– dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, w tym profilowaniu.

5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przechowywać będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Centralnym Wodociągiem Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne.

8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować można się drogą elektroniczną.

10. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

Prosimy o kontakt:

Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

 

Inspektor Ochrony Danych: Gabriela Gradowska
e-mail: iodo@cwz.pomorskie.pl

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

~
Skip to content