Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania
 4. Możliwość rozwoju zawodowego
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 6. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 7. Unormowany 8 godzinny czas pracy – poniedziałek – piątek

 

Kierownikowi Działu Organizacyjnego podlegać będą bezpośrednio stanowiska związane z :

–  Służbą BHP

–  Ochroną Danych Osobowych, rozliczaniem mediów i ubezpieczeń

–  Kadrami i płacami

–  Transportem i jego rozliczaniem

–  Obsługą sekretariatu

–  Utrzymaniem porządku

–  Obsługą informatyczną

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad archiwum i archiwizacją dokumentów
 2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem Spółki
 3. Prowadzenie spraw w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych – uproszczona procedura
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zawierania umów i zleceń realizowanych przez dział
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizowane zadania np. PEFRON, Urzędy Pracy, WFOŚiGW, zadania inwestycyjne
 6. Prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w Spółce w ramach realizowanych zadań przez dział
 7. Nadzór i dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz środków transportu
 8. Sprawowanie nadzoru nad pracami remontowymi, naprawami i konserwacją budynków, maszyn i urządzeń, dozorowania oraz racjonalnego wykorzystywania środków rzeczowych i finansowych
 9. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością zaopatrzenia w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania Spółki oraz czystością i porządkiem
 10. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem inwentarza przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem
 11. Prowadzenie książek obiektów
 12. Prowadzenie rejestru kontroli
 13. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw
 14. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem i promocją usług Spółki
 15. Przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych Spółki m.in. regulaminów, umów, zarządzeń, statutu, pism, protokołów oraz sprawowanie nadzoru nad ich aktualnością
 16. Współpraca z obsługa prawną Spółki w zakresie prawidłowości i terminowości wykonywania usługi
 17. Organizowanie i obsługa spotkań wewnętrznych i zewnętrznych Zarządu oraz Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Wspólników
 18. Nadzór nad aktualnością strony internetowej oraz oprogramowania
 19. Redagowanie treści na stronę internetową, BIP oraz do mediów
 20. Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez podległych pracowników
 21. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy w tym kontrolowanie prawidłowości czasu pracy pracowników
 22. Dbałość o rozwój zawodowy pracowników, organizowanie szkoleń wewnętrznych oraz prowadzenie ich ewidencji
 23. Systematyczne zapoznawanie pracowników z ustaleniami i poleceniami przełożonych
 24. Analizowanie różnego rodzaju danych z zakresu funkcjonowania działów i Spółki (np. sprzedażowych, marketingowych) wyciąganie wniosków, formułowanie planów rekomendowanie rozwiązań/zmian
 25. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej
 26. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem i ochroną fizyczną obiektów oraz wykorzystaniem środków transportu i paliwa
 27. Współpraca z innymi kierownikami działów i dyrektorami zakładów
 28. Czuwanie nad prawidłową realizacją zadań podległego działu, za który jest odpowiedzialny wobec bezpośredniego przełożonego
 29. Kontrola przebiegu realizacji poszczególnych zadań zgodnych z funkcją i zakresem działania działu, a w razie potrzeby udzielanie czynnej pomocy poszczególnym pracownikom
 30. Bieżące zaznajamianie pracowników z nowymi przepisami dotyczącymi zakresu działalności działu oraz podjętymi na ich podstawie decyzjami
 31. Składanie sprawozdań z działalności merytorycznej podległego działu
 32. Czuwanie nad prawidłowością stosowania postanowień Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu Pracy
 33. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów wewnątrz Spółki
 34. Dbanie o dobry wizerunek firmy

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i pracy w zespole na podobnym stanowisku związanym z organizacją lub zarządzaniem pracą
 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Wykształcenia wyższego preferowany kierunek: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub ukończone studium podyplomowe w wymienionym zakresie
 • Znajomości ustaw prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących udzielania informacji publicznej, prawa pracy, kodeksu cywilnego w zakresie umów i spraw majątkowych, kodeksu spółek handlowych w zakresie spółek z o.o.
 • Bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych i negocjacyjnych
 • Znajomość obsługi komputera – dobrej znajomości pakietu MS Office, Exel, Power Point, programów informacji prawnych, internetu, obsługi poczty elektronicznej
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Samodzielności
 • Posiadania prawa jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem

 

Mile widziane:

 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych, ukończony kurs dla członków Rad Nadzorczych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełni praw publicznych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z niezbędnymi kopiami dokumentów na adres: sekretariat@cwz.pomorskie.pl lub złożenia ich osobiście w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do  31.07.2019 w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy w składanych dokumentach o zamieszczenie dopisku – „KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO”

 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim siedzibą przy ulicy Warszawskiej 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.