Centralny Wodociąg Żuławski


O nas

Informacje o Centralnym Wodociągu Żuławskim

Centralny Wodociąg Żuławski to zintegrowany system zaopatrzenia w wodę dla gmin leżących w obszarze jego funkcjonowania, a więc dla Żuław i Mierzei Wiślanej. Zaopatruje w wodę obszar 10 gmin zamieszkałych przez około 65 tys. osób.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. Stopień zwodociągowania tych gmin wynosi 99%. System ten jest również rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Elbląg. W okresie letnim dodatkowo z systemu korzystają turyści przebywający na Żuławach i Mierzei Wiślanej. Stanowi to około 50 tys. dodatkowych odbiorców wody. Obecnie CWŻ liczy ponad 1300 km sieci. Liczba zawartych umów na dostawę wody przekracza 14 tys.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę systemu CWŻ jest ujęcie wody w Ząbrowie zlokalizowane w miejscowościach Janówka – Kaczynos – Ząbrowo. Ujęcie to jest zaopatrywane z udokumentowanego na terenie Żuław Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 203 „Dolina Letniki”. W obrębie tego ujęcia wykonanych jest 19 studni z utworów czwartorzędowych. Na pobór wód i eksploatację urządzeń wodnych wydana jest decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 15.02.2008 r. Nr DROŚ.P.OW.MM.6220-11-08 pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia „Letniki” w ilości Q (średniodobowe) 18 700m³/d, a w sezonie letnim na 24 200m³/d.

Planowane przedsięwzięcie tj. budowa stacji uzdatniania wody i syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat zlokalizowane jest na terenie Żuław Wiślanych. Obszar ten charakteryzuje się niską zasobnością w wody podziemne, które można uzdatnić przy zastosowaniu dostępnych technologii. Czynnikiem determinującym skuteczny proces uzdatniania jest wysoka zawartość żelaza, manganu i amoniaku pochodzenia naturalnego. Na terenie Żuław występuje zjawisko anomalii żuławskiej, tzn. związki fluoru występują w wysokości ponadnormatywnej. Terenem pozbawionym anomalii jest obszar ujęć wody podziemnej w miejscowości Ząbrowo, dlatego podjęto decyzję o budowie stacji uzdatniania wody w tym miejscu. Obecnie funkcjonująca Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych ze złożami piaskowo-żwirowymi, z napowietrzaniem przez filtrację. Istniejąca stacja uzdatniania wody składa się z hali filtrów z pompownią IIo i aeratorów, zbiornika wody płuczącej, zbiorników wody uzdatnionej, chlorowni i osadnika wód popłucznych oraz części biurowo-socjalnej i laboratorium.

Aktualnie stacja jest skrajnie wyeksploatowana. Występujące awarie pogarszają dystrybucję i jakość wody. Budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewni stabilność procesu i dobrą jakość wody kierowanej do sieci. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. wykonał dotychczas następujące inwestycje: wybudowano 4 stacje podnoszenia ciśnienia wody w miejscowościach Nowy Dwór Gdański, Tujsk, Przemysław i Sztutowo. Wybudowano 3 zbiorniki wody czystej o pojemności 1000m³ każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stegna. Inwestycja zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powyższe inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę części obszaru Mierzei Wiślanej. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 9,8 mln. złotych.

CWŻ O nas