Centralny Wodociąg Żuławski


Roboty budowlane dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Roboty budowlane dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie dodatkowych informacji
Odwołanie Seen Technologie
Odwołanie IDS
Nowy Dwór Gdański, dnia 9 maja 2017r.

 

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania:
Poprawa, jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Wezwanie

Zamawiający informuje, że wpłynęły odwołania dot. wyboru najkorzystniejszej oferty. Treść odwołań jest zamieszczona na tronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy mogą zgodnie art 185 prawa zamówień publicznych zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Informacja o ujawnieniu części informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o najwyżej ocenionej ofercie
Ogłoszenie
SIWZ (rar)
Zmiana ogłoszenia
Druga zmiana ogłoszenia
Informacja o sposobie rozpatrzenia informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego
Odmowa o udostępnieniu informacji publicznej

Pytania i odpowiedzi 24.02.2017
Pytania i odpowiedzi 06.03.2017
Pytania po terminie 08.03.2017
Nowy Dwór Gdański, dnia 7 lutego 2017r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania:

„Poprawa, jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Wezwanie

Zamawiający informuje, że wpłynęły odwołania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Ich treść jest zamieszczona na stronie internatowej Zamawiającego.

Wykonawcy mogą zgodnie art 185 prawa zamówień publicznych zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Odwołanie: „MEGA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
Odwołanie: SEEN TECHNOLOGIE sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
ERRATA
LABORATORIUM
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ROZBIÓRKI
PRZEDMIARY
SPECYFIKACJE TECHNICZNE