Centralny Wodociąg Żuławski


Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

SIWZ
Załącznik do SIWZ - edytowalny
Załącznik do Umowy nr 1
Projekt budowlany SUW (rar)
Projekt budowlany rozbiórki SUW (rar)
Projekt budowlany SYFON (rar)
OPZ i Wzór umowy - tekst jednolity
SIWZ - tekst jednolity
Zawiadomienie o wyborze oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1.

Pytanie 2.

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w pkt 9 w ramach wspierania działań utworzonej przez Zamawiającego Jednostki Wdrażającej Projekt (JWP) Inżynier Kontraktu ma obowiązek między innymi: ppkt 9.6 - Zamawiający wymaga ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w ramach niniejszego kontraktu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w ramach niniejszego Kontraktu oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad sztuki w zawodzie i błędów w sztuce na kwotę 1,5 mln zł, natomiast w § 5 ust 2 wzoru umowy Inżynier ma oświadczyć, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 1,5 mln zł (nie przypisane do kontraktu). Proszę o uszczegółowienie powyższych zapisów w przedmiotowym zakresie. Odpowiedź na powyższe pytania będzie miała znaczący wpływ na wycenę kosztu usługi objętej postępowaniem przetargowym.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż zamawiający nie żąda odrębnego, dodatkowego ubezpieczenia tylko w odniesieniu do kontraktu na Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Poprawa, jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I.

Zapisy OPZ pkt 9.6 należy rozumieć, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad sztuki w zawodzie i błędów w sztuce na kwotę 1,5 mln zł muszą obejmować także przedmiotowy kontrakt (np. nie mogą zawierać zapisów ograniczających w odniesieniu do usług wynikających z przedmiotu zamówienia).

Zapisy pkt 9.6 w brzemieniu OPZ („Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w ramach niniejszego Kontraktu oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad sztuki w zawodzie i błędów w sztuce na kwotę 1,5 mln zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier Kontraktu, a kopie zawartych umów ubezpieczeniowych będą dołączone do umowy.”) pozostają bez zmian podobnie jak zapisy umowy w § 5 ust 2. są poprawne i nie ulegają zmianie.

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie mają wpływu na treść ogłoszenia, a data składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 3.

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których wartość jest równa lub wyższa od progów unijnych od dnia 18 kwietnia 2016 roku Wykonawcy mają prawo posługiwać się formularzem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), jako podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie spełnienia kryteriów selekcji wykonawców. Zważywszy na fakt, iż nie przewidzieliście Państwo zastosowania JEDZ w Ogłoszeniu i zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) dla ww. postępowania przetargowego, a przekazanie ogłoszenia do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2016 r. - prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza dokonać modyfikacji treści ogłoszenia i/lub SIWZ w zakresie wymagania stosowania formularza JEDZ.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż wykonawcy w postępowaniu mają prawo składania formularza JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). W takim przypadku nie są oni zobowiązani do wypełniania formularzy załączonych do SIWZ i składania dokumentów w takim zakresie, w jakim potwierdzają spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia wykonawcy. Należy jednak zwrócić uwagę by formularz JEDZ był wypełniony w treści i zakresie pozwalającym na ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jak wymaga się w SIWZ.

Dostęp do formularza JEDZ jest następujący:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/finish

Aby pobrać kliknij prawym klawiszem myszy, a następnie „Zapisz jako”

Formularz JEDZ

Jednocześnie informujemy, że materiały informacyjne jak również instrukcja wypełniania formularza JEDZ są dostępne na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia zostają ujęte w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Data składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie SIWZ: dot. pkt VII pkt 2. a)„w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku BGŻ nr konta: 10 2030 0045 1110 0108 9720”Numer konta bankowego jest za krótki.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na omyłkę w zapisie numeru konta.

Poprawny numer konta Zamawiającego w banku BGŻto: 10 2030 0045 1110 0000 0108 9720

Zamawiający jednocześnie koryguje błędny zapis w rozdziale VII pkt 7 lit c) oraz rozdz. XIV SIWZ pkt 5 lit c), który poprawnie brzmi: Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji: CWŻ Sp.z o.o.

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia zostają ujęte w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Data składania ofert zostaje przedłużona do dnia 31 maja 2016.

Termin składania ofert: 31 maja 2016 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 31 maja 2016 godz. 11:15

Zamawiający informuje także, że zamieszcza na swojej stronie internatowej tekst jednolity SIWZ uwzględniający wszystkie korekty wniesione w wyniku pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.